مقالات

مقالات و اخبار بازرگانی و گمرکی

قوانین مبداء
مقالات
سپاهان همراه

آشنایی بیشتر با قوانین مبداء

آشنایی بیشتر با قوانین مبداء وقتی کشورهای توسعه‌یافته  ترجیحاتی برای کشورهای در حال توسعه قائل می‌شوند یا موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد  امضاء می‌کنند  می‌خواهند  مطمئن شوند

بیشتر بخوانید »
اعتبار اسنادی
مقالات
سپاهان همراه

اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار) می باشد مبنی بر اینکه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار

بیشتر بخوانید »