رییس اتاق بازرگانی فورزهایم آلمان به اصفهان سفر کرد