انواع ویزای چین

ویزای چین

آنچه در این مطلب خواهید خواند

خدمات ويزای عادي ويزاهای چين به چهار نوع قرار تقسيم ميشوند. ويزاهای عادی بيشتر به مقوله هاي زير تقسيم  می شود :

     • ويزاي توريستي (L) براي يك اقامت كوتاه براي هدف گردشگري، ملاقات با خانواده و يا ساير امور شخصي صادر مي شود.
     • ويزاي تجاري (F) براي بازديد، تحقيق، سخنراني، تجارت ، مبادلات در زمينه هاي علمي، فن آوري و فرهنگ، مطالعه پيشرفته، و يا كارآموزي صادرمي شود واعتبار آن حداكثر براي 6 ماه است.
     • ويزاي دانشجويي (X) اين نوع ويزا جهت مطالعه، مطالعات پيشرفته و يا كارآموزي كه براي مدت بيش از 6 ماه نيزصادرميشود.
     • ويزاي كار (Z)  به منظور اجراي برنامه هاي تجاري و كاري ويا مبادلات دانشگاهي، همچنين براي همسرمتقاضي/ همسر و فرزندان صغير وي صادر مي شود.
     • ويزاي خدمه (C) براي خدمه قطار بين المللي، هواپيماي مسافربري يا كشتي و… جهت ورود به چين  صادر ميشود.
     • ويزاي روزنامه نگاري (J-1/J-2)

J 1 ويزا يي است كه براي يك روزنامه نگار خارجي مقيم در چين وهمسر همراه او و فرزندان صغير وي صادر مي شود.

J2  ويزايي است كه براي يك روزنامه نگار خارجي جهت بازديد ازچين براي پوشش خبري به طور موقت صادر مي شود.

     • ويزاي ترانزيت (G ) براي عبور از طريق چين به يك كشور ثالث صادر ميشود در شرايطي كه متقاضي به مدت بيش از 24 ساعت در فرودگاه چين مي ماند و يا مجبور به ترك فرودگاه است.
     • اقامت دائم (ويزاي D ) جهت شهروند خارجي  كه مجاز به اقامت دائم در چين است صادر مي شود.

اعتبار، تعداد دفعات ورود و مدت زمان اقامت هر يك از ويزاي چين :

     • اعتبار ويزا اين بدان معني است كه ويزا براي چه مدت معتبر است،  مي توان براي ورود به چين از تاريخ صدور تا قبل از تاريخ  انقضاي نشان داده شده در ويزا (24 مانده به پايان اعتبار ويزا) (به وقت پكن) اقدام كرد.
     • تعداد دفعات ورود اشاره به تعداد بار دفعات مجاز در طول اعتبار يك ويزا براي ورود به چين است.

در صورتي كه به تعداد ذكر شده در ويزا به چين ورود كرده باشيد ويا هيچ تعداد دفعات ورودي در سمت چپ وجود نداشته باشد، ويزا نامعتبر مي شود و اگر ويزا اعتبار نداشته باشد، حامل آن بايد براي يك ويزاي جديد قبل از ورود به چين اقدام نمايد در غير اين صورت از ورود شما به چين جلوگيري خواهد شد.

    • مدت زمان اقامت اشاره به حداكثر تعداد روز مجاز براي اقامت در چين در هر ورود است كه از تاريخ ورود به چين قابل محاسبه است.

 

ویزای چین

با شرکت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا ، واردات کالا از چین ، واردات کالا از دبی و حمل هوایی و حمل دریایی کالا همراه شوید.

شهروند خارجي كه پس از پايان تاريخ انقضاي ويزا خود اقدام به ترك خاك چين ننمايد  مشمول جريمه و مجازات هاي ديگر براي نقض قانون جمهوري خلق چين در كنترل ورود و خروج بيگانگان خواهد شد. اگر حامل ويزا مي خواهد در چين اقامت طولاني تر از مدت زمان اقامت مجاز در ويزا داشته باشد، بايد  قبل ازپايان مدت اعتبار ويزا از مقامات امنيت عمومي محلي مجاز به تمديد ويزا تقاضاي تمديد ويزا نمايد. درخواست تمديد ممكن است مورد موافقت واقع نشود.
دارنده ويزاي كار (Z) ، ويزا ي دانشجو يي(X) ، ويزا ي اقامت دائم (D)، يا ويزا ي روزنامه نگار مقيم (J-1) بايد حداكثر تا 30 روز پس از ورود به چين دراماكن امنيتي مورد تاييد محلي براي درخواست اجازه ي اقامت اقدام نمايند.نمايندگان سياسي و ديپلمات ها بايد براي درخواست اجازه اقامت به وزارت خارجه مراجعه كنند.
مواد مدارك مورد نياز

گذرنامه -پاسپورت اصلي با اعتباري به مدت حداقل 6 ماه ديگر با حداقل سه صفحه خالي .

فرم درخواست ويزا – تكميل و امضا فرم درخواست ويزا از جمهوري خلق چين (V2012A) . وهمچنين  تكميل و امضا فرم درخواست (V2012B تكميلي) =درصورت درخواست ويزاي  كار (Z ) و يا مطالعه (X ) ويا اگر شهروند يك كشور ثالث هستيد و يا اگر شخص ديگري همراه شما با گذزنامه مشترك متقاضي دريافت ويزا ميباشد .

موارد اضافي و توضيحات ويژه :

  • ويزاي تجاري ( F )

اصل دعوت نامه رسمي كه توسط واحد مجاز صادر شده باشد.

  • ويزاي توريستي ( L )

درخواست براي ويزاي خانواده —- اصل دعوت نامه رسمي واحد مجاز، مدارك شغلي ويا گواهي تحصيلي دعوت كننده.

درخواست براي ويزا سفر شخصي —- اصل دعوت نامه رسمي از سفر شخصي صادر شده توسط يك واحد مجاز چيني.

درخواست ويزا براي سفر گروه —- اصل دعوت نامه رسمي سفر گروهي صادر شده توسط يك واحد مجاز چيني.

  • ويزاي دانشجويي (X )

اصل و يك كپي از نامه پذيرش مدرسه وفرم درخواست ويزاي دانشجويان خارجي(JW201 JW202) صادر شده توسط مقامات چيني مورد نياز است. (اين دو سند نيز براي متقاضيان سفر به چين براي مطالعات كوتاه مدت / مطالعات پيشرفته و بيش از شش ماه اقامت مورد نياز است.)

  • ويزاي كار ( Z )

اصل و كپي از دعوت نامه توسط واحد مجاز، و يا نامه تاييد دعوت نامه صادر شده توسط آژانس چيني مجاز، وهمچنين يكي از مدارك زير:

الف) نامه اجازه اشتغال صادر شده توسط وزارت منابع انساني و تامين اجتماعي چين ؛

ب) سند تاييد متخصص خارجي صادر شده توسط امور اجرايي دولت در امور كارشناسان خارجي چين ؛

پ) دعوت نامه براي عمليات نفتي دريايي در جمهوري خلق چين صادر شده توسط شركت ملي نفت فلات قاره چين ؛

ت)گواهي ثبت دفاتر نمايندگي دائمي شركت هاي خارجي در چين صادر شده توسط امور اجرايي دولت در صنعت و تجارت ، يا نامه تاييد براي دفاتر نمايندگي دائمي شركت هاي خارجي صادر شده توسط ادارات مرتبط  تجاري؛

ث) نامه تاييدشده توسط وزارت فرهنگ  چين براي كساني كه براي انجام  امور تبليغاتي اقدام به اخذ ويزا مينمايند.

ج) دعوت نامه صادر شده توسط واحد مجاز و يا نامه تاييد دعوت نامه صادر شده توسط دفتر امور خارجه از يك استان (منطقه خودمختار، شهرستان).

اعضاي خانواده همراه فرد مشغول به كار در چين بايد يك دعوت نامه ارسال شده توسط واحد مجاز و يا تأييديه نامه دعوت صادر شده توسط آژانس چيني مجاز وهمچنين مدارك  اثبات خويشاوندي، به عنوان مثال گواهي ازدواج، گواهي تولد و غيره را ارايه دهند، نيازي به ارايه مدارك اشتغال نيست.

* Z دارندگان اين ويزا بايد براي ارايه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت 30 روز پس از ورود به چين در ادارات امنيت عمومي محلي اقدام نمايند .

ويزاي دائمي روزنامه نگار :

نامه اطلاعيه ويزا صادر شده توسط بخش اطلاعات وزارت امور خارجه چين .

نامه رسمي صادر شده توسط شركت رسانه اي متقاضي در چين.

متقاضيان ويزاي J-1  مي توانند ضمن تماس با سفارت چين در پيشبرد روش هاي مربوطه با ما تماس بگيرند.

دارندگان ويزاي J-1 بايد براي ارايه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت 30 روز پس از ورود به چين در ادارات امنيت عمومي محلي اقدام نمايند .

ويزاي موقت روزنامه نگاري :

نامه اطلاعيه ويزا صادر شده توسط بخش اطلاعات وزارت امور خارجه چين و يا سازمان هاي مربوطه مجاز .

نامه رسمي صادر شده توسط شركت رسانه اي متقاضي در چين.

متقاضيان ويزا J-2 مي توانند ضمن تماس با سفارت چين در پيشبرد روش هاي مربوطه با ما تماس بگيرند.

ويزاي ترانزيت :

ويزاي معتبر از كشور مقصد، و بليط هواپيمايي مقصد.

ويزاي ترانزيت به طور كلي براي سه ماه اعتبار و اقامت 7 روز صادر ميشود مگر در شرايطي استثنا كه براي مسئول ويزا در سفارت اثبات شده باشد و به هيچ عنوان براي عبور و مرور مكرر صادر نخواهد شد .

ويزاي اقامت دائم :

فرم گواهي اقامت دائمي متقاضي تاييد شده توسط مقامات اداره امنيت عمومي محلي چين. (متقاضيان مي توانند توسط دوستان و يا بستگان خود در چين براي درخواست گواهي اقامت دائم از بخش مديريت ورود و خروج از اداره محلي امنيت عمومي اقدام نمايند.)

دارندگان ويزاي Dبايد براي ارايه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت 30 روز پس از ورود به چين در ادارات امنيت عمومي محلي اقدام نمايند .

عكس – اضافه نمودن دوقطعه عكس رنگي . اين عكس بايد جديد، از روبرو، در اندازه 33mm x 48mm  بدون پوشش سرباشد.  (يك عكس به فرم الصاق و عكس ديگر را همراه گذرنامه تحويل بفرماييد

به این بلاگ پست امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *