سپاهان همراه حامی ویژه جشنواره برترین شرکت های صنایع حفاظتی و امنیتی ایران