سپاهان همراه؛ حامی ویژه مراسم اختتامیه جشنواره برترین شرکت های صنایع حفاظتی و امنیتی