شرکت دارای مجوز تجهیزات مخابراتی و رادیویی { ترخیص تجهیزات مخابراتی } | سپاهان همراه
EN