اصطلاحات بازرگانی و امور گمرکی

هر حوزه‌ای اصطلاحات و واژگان تخصصی خود را دارد و برای کار در آن حوزه باید آن‌ها را بشناسیم و بدانیم. اصطلاحات گمرکی و اصطلاحات گمرکی و معادل آن‌ها به زبان انگلیسی در این صفحه برای شما گردآوری شده است. در اینجا شما امکان جستجوی سریع واژگان و اصطلاحات را هم دارید.
اگر کلمه‌ای در ذهن شما هست که در این جدول مشاهده نمی‌کنید، باعث خوشحالی ماست که آن را برای ما کامنت و نظر بگذارید. با این کار می‌توانید به تبدیل‌شدن این صفحه به یک دایره‌المعارف اصلاحات گمرکی و بازرگانی کمک کنید.
شرکت بازرگانی سپاهان همراه در زمینه ترخیص کالا از گمرک و خدمات واردات و صادرات همواره در کنار بازرگانان محترم بوده و هست.

۱ International chamber of commerce اتاق بازرگانی بین المللی
۲ Chamber of industry اتاق صنایع
۳ Order Registration ثبت سفارش
۴ delivery order برگ ترخیصیه
۵ Clearance ترخیص کالا
۶ Customs گمرک
۷ Cottage کوتاژ
۸ Union اتحادیه
۹ Universal postal union اتحادیه پستی جهانی
۱۰ Customs union اتحادیه گمرکی
۱۱ Admission اجازه
۱۲ Permit اجازه نامه – جواز –پروانه
۱۳ Temporary importation(admission) اجازه وزود موقت
۱۴ Authorization اجازه-اختیار
۱۵ Diversion اختلاف
۱۶ Notification اخطاریه – تذکر
۱۷ Ports and warehouses office اداره بنادر و انبارها
۱۸ Export regulation office اداره تظارت بر صادرات
۱۹ Account office اداره حسابداری
۲۰ Cash office اداره صندوق
۲۱ Valuation office اداره فروش
۲۲ Legal office اداره قضایی
۲۳ Division اداره کل قیمت
۲۴ Central administration of customs اداره کل گمرک
۲۵ Import regulation office اداره نظارت بر واردات
۲۶ Personnel ادلره کارگزینی
۲۷ Produce the delivery order ارائه حواله تحویل کالا
۲۸ Foreign exchange ارز خارجی
۲۹ Value ارزش – قیمت – بها
۳۰ Added value ارزش افزوده
۳۱ Accepted value ارزش پذیرفته شده
۳۲ Absolute value ارزش مطلق
۳۳ Actual value ارزش واقعی
۳۴ Actually paid ارزش واقعی پرداخت شده
۳۵ Assessor ارزیاب
۳۶ Adjuster ارزیاب بیمه
۳۷ Assess the goods ارزیابی کردن کالا
۳۸ Evaluate the goods ارزیابی کردن کالا
۳۹ Appraise ارزیابی کردن-سرویس ارزیابی
۴۰ Air-freight consignment ارسال محموله هوایی
۴۱ Forwarded از پیش فرستاده شده-حمل شده
۴۲ overboard از کشتی به دریا
۴۳ Acceptable quality standard استاندارد کیفی قابل قبول
۴۴ Refund the over payment or excess payment استرداد اضافه پرداختی
۴۵ Jetty اسکله بار انداز
۴۶ Berth اسکله لنگرگاه
۴۷ Amendment اصلاحیه
۴۸ Original اصلی
۴۹ Surcharge اضافه بار
۵۰ Excess payment اضافه پرداختی
۵۱ Over charge اضافی
۵۲ Chamber of commerce اطاق تجارت
۵۳ Inform اطلاع دادن
۵۴ Advice of shipment اطلاعیه حمل با کشتی
۵۵ Declare the goods اظهار کردن کالا
۵۶ Exchange declaration اظهار نامه ارزی
۵۷ Remark اظهار نمودن
۵۸ Declarant اظهارکننده-بیان کننده
۵۹ Declaration اظهارنامه
۶۰ Aircraft general declaration اظهارنامه اجمالی هواپیما
۶۱ Ships store declaration (inwards) اظهارنامه انبار های کشتی(ورود)
۶۲ Bank declaration اظهارنامه بانکی
۶۳ International customs declaration اظهارنامه بین المللی
۶۴ Export declaration اظهارنامه خروجی
۶۵ Export regulation اظهارنامه خروجی
۶۶ Goods declaration (inwards) اظهارنامه کالاهای ورودی
۶۷ Declaration of ship particular(in wards) اظهارنامه مشخصات کشتی(ورود)
۶۸ Import declaration اظهارنامه ورودی
۶۹ Freight declaration اظهارنامه ی بارگیری
۷۰ Return of goods اعاده کالا
۷۱ Documentary letter of credit اعتبار اسنادی
۷۲ Revocable L/C اعتبار اسنادی برگشت پذیر
۷۳ None-transferable L/C اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال
۷۴ Non-delinislite L/C اعتبار اسنادی غیر قابل تقسیم
۷۵ Transferable L/C اعتبار اسنادی قابل انتقال
۷۶ Timed L/C اعتبار اسنادی مهلت دار
۷۷ Import L/C اعتبار اسنادی وارداتی
۷۸ Bank credit اعتبار بانکی
۷۹ Acceptance credit اعتبار قابل استفاده بوسیله قبولی نویسی برا مدت دار
۸۰ Letter of credit اعتبارنامه