اصطلاحات بازرگانی و امور گمرکی


International chamber of commerce اتاق بازرگانی بین المللی به انگلیسی
Chamber of industry اتاق صنایع به انگلیسی
Union اتحادیه به انگلیسی
Universal postal union اتحادیه پستی جهانی به انگلیسی
Customs union اتحادیه گمرکی به انگلیسی
Admission اجازه به انگلیسی
Permit اجازه نامه – جواز –پروانه به انگلیسی
Temporary importation(admission) اجازه وزود موقت به انگلیسی
Authorization اجازه-اختیار به انگلیسی
Diversion اختلاف به انگلیسی
Notification اخطاریه – تذکر به انگلیسی
Ports and warehouses office اداره بنادر و انبارها به انگلیسی
Export regulation office اداره تظارت بر صادرات به انگلیسی
Account office اداره حسابداری به انگلیسی
Cash office اداره صندوق به انگلیسی
Valuation office اداره فروش به انگلیسی
Legal office اداره قضایی به انگلیسی
Division اداره کل قیمت به انگلیسی
Central administration of customs اداره کل گمرک به انگلیسی
Import regulation office اداره نظارت بر واردات به انگلیسی
Personnel ادلره کارگزینی به انگلیسی
Produce the delivery order ارائه حواله تحویل کالا به انگلیسی
Foreign exchange ارز خارجی به انگلیسی
Value ارزش – قیمت – بها به انگلیسی
Added value ارزش افزوده به انگلیسی
Accepted value ارزش پذیرفته شده به انگلیسی
Absolute value ارزش مطلق به انگلیسی
Actual value ارزش واقعی به انگلیسی
Actually paid ارزش واقعی پرداخت شده به انگلیسی
Assessor ارزیاب به انگلیسی
Adjuster ارزیاب بیمه به انگلیسی
Assess the goods ارزیابی کردن کالا به انگلیسی
Evaluate the goods ارزیابی کردن کالا به انگلیسی
Appraise ارزیابی کردن-سرویس ارزیابی به انگلیسی
Air-freight consignment ارسال محموله هوایی به انگلیسی
Forwarded از پیش فرستاده شده-حمل شده به انگلیسی
overboard از کشتی به دریا به انگلیسی
Acceptable quality standard استاندارد کیفی قابل قبول به انگلیسی
Refund the over payment or excess payment استرداد اضافه پرداختی به انگلیسی
Jetty اسکله بار انداز به انگلیسی
Berth اسکله لنگرگاه به انگلیسی
Amendment اصلاحیه به انگلیسی
Original اصلی به انگلیسی
Surcharge اضافه بار به انگلیسی
Excess payment اضافه پرداختی به انگلیسی
Over charge اضافی به انگلیسی
Chamber of commerce اطاق تجارت به انگلیسی
Inform اطلاع دادن به انگلیسی
Advice of shipment اطلاعیه حمل با کشتی به انگلیسی
Declare the goods اظهار کردن کالا به انگلیسی
Exchange declaration اظهار نامه ارزی به انگلیسی
Remark اظهار نمودن به انگلیسی
Declarant اظهارکننده-بیان کننده به انگلیسی
Declaration اظهارنامه به انگلیسی
Aircraft general declaration اظهارنامه اجمالی هواپیما به انگلیسی
Ships store declaration (inwards) اظهارنامه انبار های کشتی(ورود) به انگلیسی
Bank declaration اظهارنامه بانکی به انگلیسی
International customs declaration اظهارنامه بین المللی به انگلیسی
Export declaration اظهارنامه خروجی به انگلیسی
Export regulation اظهارنامه خروجی به انگلیسی
Goods declaration (inwards) اظهارنامه کالاهای ورودی به انگلیسی
Declaration of ship particular(in wards) اظهارنامه مشخصات کشتی(ورود) به انگلیسی
Import declaration اظهارنامه ورودی به انگلیسی
Freight declaration اظهارنامه ی بارگیری به انگلیسی
Return of goods اعاده کالا به انگلیسی
Documentary letter of credit اعتبار اسنادی به انگلیسی
Revocable  L/C اعتبار اسنادی برگشت پذیر به انگلیسی
None-transferable L/C اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال به انگلیسی
Non-delinislite L/C اعتبار اسنادی غیر قابل تقسیم به انگلیسی
Transferable L/C اعتبار اسنادی قابل انتقال به انگلیسی
Timed L/C اعتبار اسنادی مهلت دار به انگلیسی
Import L/C اعتبار اسنادی وارداتی به انگلیسی
Bank credit اعتبار بانکی به انگلیسی
Acceptance credit اعتبار قابل استفاده بوسیله قبولی نویسی برا مدت دار به انگلیسی
Letter of credit اعتبارنامه به انگلیسی
To open a credit/ to establish a credit اعتباری باز کردن به انگلیسی
Appeal اعتراض به انگلیسی
Object اعتراض کردن – اعتراض داشتن به انگلیسی
Out ward manifest اعلامیه خروج به انگلیسی
Advice of arrival اعلامیه ورود-رسید به انگلیسی
Details اقلام ریز جزئیات به انگلیسی
To sign امضا کردن به انگلیسی
storehouse انبار به انگلیسی
Shed انبار – انبار موقت به انگلیسی
Bonded warehouse انبار تضمینی به انگلیسی
Warehouse the goods انبار کردن کالا به انگلیسی
Temporary store انبار موقت به انگلیسی
Warehouse keeper انباردار به انگلیسی
Storekeeper انباردار – مغاره دار به انگلیسی
Storage انبارداری به انگلیسی
Trans-shipment انتقال کالا از یک وسیله حمل به وسیله دیگر به انگلیسی
Perform customs formalities انجام دادن تشریفات گمرکی به انگلیسی
Absolute monopoly انحصار مطلق به انگلیسی
Measurement اندازه به انگلیسی
Measuring اندازه گیری به انگلیسی
Advertising material اوراق تبلیغاتی به انگلیسی
Inland water آبهای داخلی به انگلیسی
Address of employment آدرس محل کار به انگلیسی
(the)open door آزادی ورود بیگانگان به کشوری برای بارزگانی به انگلیسی
Test sample of the goods in laboratory آزمایش کردن نمونه کالا در آزمایشگاه به انگلیسی
Laboratory آزمایشگاه به انگلیسی
Notice آگهی – خبر – اخطار به انگلیسی
Notify آگهی دادن  – خبر دادن – اخطار دادن به انگلیسی
(on)offer آماده برای فروش به انگلیسی
Over freight بار اضافی به انگلیسی 
Shipload بار کشتی – ظرفیت کشتی به انگلیسی 
Lading بار کشی- محموله – عمل بار کردن به انگلیسی 
Tally clerk بار نویفثقس – بار شمار به انگلیسی 
Wharf بارانداز – لنگرگاه به انگلیسی 
Loading بارگیری به انگلیسی 
Shipping بارگیری –کشتیرانی –حمل ونقل به انگلیسی 
Load the goods on ship بارگیری کالا در کشتی به انگلیسی 
Railway bill of lading بارنامه – راه آهن به انگلیسی 
Bill of lading (B/L) بارنامه اختصاصی به انگلیسی 
Stail B/L بارنامه از پیش تنظیم شده به انگلیسی 
Ships commercial manifest بارنامه بازرگانی کشتی به انگلیسی 
Truck B/L بارنامه حمل با کامیون به انگلیسی 
Through B/L بارنامه حمل سراسری به انگلیسی 
Through bill of lading بارنامه حمل سراسری به انگلیسی 
Received for shipment B/L بارنامه دریافت کالا برای حمل به انگلیسی 
Manifest بارنامه عمومی به انگلیسی 
Aircraft cargo manifest بارنامه کالای هواپیما به انگلیسی 
Air consignment note بارنامه هوایی به انگلیسی 
Airway bill بارنامه هوایی به انگلیسی 
Verify باز بینی کردن – چیزی را رسیدگی کردن به انگلیسی 
Free market بازار آزاد به انگلیسی 
Black market بازار سیاه به انگلیسی 
Verifier بازبین به انگلیسی 
Check the goods بازرسی کردن کالا به انگلیسی 
Control the goods بازرسی کردن کالا به انگلیسی 
Examine the goods بازرسی کردن کالا به انگلیسی 
Inspect the goods بازرسی کردن کالا به انگلیسی 
Business men بازرگان به انگلیسی 
Merchant بازرگان به انگلیسی 
Cancel باطل کردن به انگلیسی 
Reimbursing bank بانک پرداخت کننده به انگلیسی 
Accepting bank بانک قبول کننده به انگلیسی 
Beneficiary bank بانک کارگزار به انگلیسی 
Negotiating بانک کارگزار به انگلیسی 
Advising bank بانک کارگزار فروشنده به انگلیسی 
Central bank بانک مرکزی به انگلیسی 
Jettison بدر یا ریخت محموله کشتی(برای نجات یافتن) به انگلیسی 
No advice بدون اطلاعیه به انگلیسی 
Ad valorem a/v بر حسب قیمت به انگلیسی 
Exchange parity برابری ارز به انگلیسی 
Documentary draft برات اسنادی به انگلیسی 
Sight draft برات دیداری به انگلیسی 
Acceptance bill برات قبول شده به انگلیسی 
Drawer برات کش به انگلیسی 
acceptance برات یا حواله یا سایر اسناد به انگلیسی 
Valuation برآورد ارزش به انگلیسی 
Label برچسب – ورقه مشخصات به انگلیسی 
Check بررسی کردن به انگلیسی 
Brochure بروشور به انگلیسی 
Package بسته بزرگ به انگلیسی 
Packing بسته بندی – بار پیچی به انگلیسی 
Pack بسته بندی کردن – بستن – پیچیدن به انگلیسی 
Packet بسته کوچک به انگلیسی 
Parcel بسته(کوچک) به انگلیسی 
Surety بطور جریمه گرفتن – عوارض زیادی گرفتن از به انگلیسی 
This is shipped on board when B/L validated بعد از تصدیق بارنامه حمل این بارنامه با کشتی  ارسال سده است به انگلیسی 
Clause بند-ماده-شرط به انگلیسی 
Port بندر به انگلیسی 
Free port بندر آزاد به انگلیسی 
Port of lading بندر بارگیری به انگلیسی 
Port of delivery بندر تحویل به انگلیسی 
Post of discharge بندر تخلیه به انگلیسی 
Foreign port of unloading بندر خارجی که بایستی کالا در آنجا تخلیه شود به انگلیسی 
Port of exit بندر خروج..هرجا که از آن کالای بازرگانی صادر میگردد به انگلیسی 
Sea port بندر ساحلی به انگلیسی 
Discharging port بندر محل تخلیه به انگلیسی 
Port of entry بندر ورود به انگلیسی 
Cost insurance and freight(CIF) بها کالا و هزینه حمل و نقل و بیمه به انگلیسی 
Interest بهره به انگلیسی 
By means of بوسیله به انگلیسی 
Sea borne بوسیله کشتی حمل شده  به انگلیسی 
Absence  of consideration بی محل بودن چک یا سفته به انگلیسی 
Out board بیرون از کشتی به انگلیسی 
overrate بیش از ارزش واقعی ارزیابی کردن(زیاد تخمین زدن) به انگلیسی 
Insurance بیمه به انگلیسی 
Reinsurance بیمه اتکایی به انگلیسی 
Fire insurance بیمه آتش سوزی به انگلیسی 
Against all risk(A.A.R) بیمه تمام خطر به انگلیسی 
All risk insurance بیمه تمام خطر به انگلیسی 
Accident insurance بیمه حادثه-بیمه تصادف به انگلیسی 
Accident assurance بیمه حوادث به انگلیسی 
Marine insurance بیمه دریایی به انگلیسی 
Assured بیمه شده به انگلیسی 
Cargo insurance بیمه کالا(باربری) به انگلیسی 
Freight insurance بیمه کرایه حمل به انگلیسی 
Traping and blocking insurance بیمه مسدود سدن راه کشتی به انگلیسی 
Insurance policy بیمه نامه به انگلیسی 
Barter پایاپای مبادله به انگلیسی
Transpire پته – پروانه – عبور به انگلیسی
Accept an offer پذیرش یک پیشنهاد به انگلیسی
Accepter پذیرنده برات یا حواله به انگلیسی
Payer پرداخت کننده به انگلیسی
Advance payment پرداخت نقدی به انگلیسی
Pay customs duties and charges پرداختن حقوق و هزینه های گمرکی به انگلیسی
Export licence پروانه صدور-مجوز صادرات به انگلیسی
Send back پس فرستادن به انگلیسی
Endorsement پشت نویسی به انگلیسی
Take better at a jetty پهلو گرفتن به اسکله به انگلیسی
Width پهنا – عرض  به انگلیسی
Active money پول رایج به انگلیسی
Currency پول رایج به انگلیسی
Cash پول نقد-چک صندوق به انگلیسی
Unloading goods پیاده کردن کالا از کشتی و غیره به انگلیسی
Anticipated پیش بینی شده به انگلیسی
Advance پیش پرداخت-مساعده به انگلیسی
Telexed proforma پیش فاکتوری که تلکس شده باشد به انگلیسی
Offer پیشنهاد – عرضه – تعارف به انگلیسی
Profession پیشه – حرفه – شغل به انگلیسی
Convention پیمان نامه-انجمن-اجلاسیه به انگلیسی
Date تاریخ به انگلیسی 
Expiry date of the letter of guarantee تاریخ انقضا-مدت ضمانت نامه به انگلیسی 
Delivering date تاریخ ترخیص به انگلیسی 
Date of arrival تاریخ ورود به انگلیسی 
Order confirmation تایید سقارش به انگلیسی 
Note تبصره – یادداست به انگلیسی 
Commerce تجارت-بازرگانی به انگلیسی 
Deliver تحویل دادن به انگلیسی 
Ex-factory تحویل در انبار کارخانه فروشنده(نوعی روش خرید) به انگلیسی 
Free on board(F.O.B) تحویل روی کشتی در نقطه ای که برای بارگیری معین شده است به انگلیسی 
Free along side ship(F.A.S) تحویل کالا با هزینه ی حمل تا کنار کشتی به انگلیسی 
Deliver the goods to the warehouse تحویل کالا به انبار به انگلیسی 
Free on train(F.O.T) تحویل کالا روی راه آهن به انگلیسی 
Free on truck(F.O.T) تحویل کالا روی کامیون به انگلیسی 
None-delivery تحویل ندادن به انگلیسی 
Delivery تحویل یا تسلیم کالای تجاری به انگلیسی 
Abate تخفیف دادن- کم کردن به انگلیسی 
Abatement of taxes تخفیف مالیاتی به انگلیسی 
Letter of violation تخلف نامه به انگلیسی 
Unloading temporary store تخلیه در انبار موقت به انگلیسی 
Discharge the goods from steamer(vessel) تخلیه کالا ار کشتی به انگلیسی 
Unload the goods on wagons تخلیه کالا از واگن به انگلیسی 
Unload the goods on the jetty تخلیه کالا در اسکله به انگلیسی 
Unloading of ships تخلیه کشتی به انگلیسی 
Unloading of aircraft تخلیه هواپیما به انگلیسی 
Customs transit ترانزیت گمرکی به انگلیسی 
Clearance of goods ترخیص کالا به انگلیسی 
Clear the goods from the customs ترخیص کالا از گمرک به انگلیسی 
Release the goods from the customs ترخیص کالااز گمرک به انگلیسی 
Release ترخیص کردن – مرخص کردن کالا به انگلیسی 
Customs delivery order ترخیصه کالا به انگلیسی 
To surrender تسلیم کردن – دادن به انگلیسی 
Customs formalities تشریفات گمرکی به انگلیسی 
Clearance تصفیه-ترخیص-تهاتر به انگلیسی 
Ad valorem tariff تعرفه ارزشی به انگلیسی 
Tariff تعرفه گمرکی – نرخ عوارض به انگلیسی 
Transit bond-note تعهد تزانزیت به انگلیسی 
Assessment of duties and taxes تعیین حقوق و عوارض گمرکی(ارزیابی) به انگلیسی 
Request for ascertaining tariff تقاضای تعیین تعرفه گمرک به انگلیسی 
Fill in the declaration تنظیم کردن اظهارنامه به انگلیسی 
Draw up a process verbal تنظیم کردن صورت مجلس به انگلیسی 
Bilateral تهاتری-پایاپای به انگلیسی 
Provided تهیه شده به انگلیسی 
Prepare a declaration تهیه و تنظیم کردن اظهار نامه به انگلیسی 
Draw up a declaration تهیه و تنظیم کردن اظهارنامه به انگلیسی 
Clearing agreement توافق نامه پایاپای به انگلیسی 
Care توجه مواظبت (روی محموله شکستنی نوشته میشود) به انگلیسی 
Detain the goods توقیف کردن کالا به انگلیسی 
Seize the goods توقیف کردن-ضبط کردن به انگلیسی 
Production تولید به انگلیسی 
Register the goods in warehouse books ثبت کالادر دفتر انبار به انگلیسی 
Lift truck (lifter) جرثقیل کوچک در انبار به انگلیسی 
Exclude جدا- به غیر از به انگلیسی 
Crane جرثقیل به انگلیسی 
Amerce جریمه به انگلیسی 
Penalty جزا – کیفر – مجازات به انگلیسی 
Counter offer جواب-پیشنهاد به انگلیسی 
Cashiers cheque چک بانکی به انگلیسی
abstract چکیده-خلاصه به انگلیسی
Quality چگونگی – کیفیت به انگلیسی
Accident حادثه به انگلیسی 
Act of god حادثه غیر متقربه-فورس ماژور به انگلیسی 
Minimum حداقل به انگلیسی 
Maximum حداکثر به انگلیسی 
Peak load حداکثر بار  به انگلیسی 
Abolish customs duties حذف حقوق عوارض گمرکی به انگلیسی 
Absolute auction حراج مطلق به انگلیسی 
Absorption account حساب جذبی به انگلیسی 
Account in participation حساب مشارکتی به انگلیسی 
Account حساب-حساب بانکی به انگلیسی 
Accountant حسابداری-دفتردار به انگلیسی 
Accounts payable حسابهای پرداختنی به انگلیسی 
Account receivable حسابهای دریافتنی به انگلیسی 
Customs commissioner حق العمل کار گمرکی به انگلیسی 
Commission حق العمل-دلالی-کارمزد به انگلیسی 
Legal fee حق المشاوره به انگلیسی 
Insurance premium حق بیمه به انگلیسی 
Premium of insurance حق بیمه به انگلیسی 
Registration fee حق سفارش به انگلیسی 
Law merchant حقوق بازرگانی-حقوق تجارت به انگلیسی 
Dutypaid حقوق گمرکی پرداخت شده به انگلیسی 
Customs duties and taxes حقوق گمرکی و سود بازرگانی به انگلیسی 
Import duties and taxes حقوق و عوارض ورودی به انگلیسی 
Duties and taxes collected by the customs حقوق و عوارضی که توسط گمرک وصول میشود به انگلیسی 
Ad valorem duties حقوق یا عوارض ارزشی به انگلیسی 
judgement حکم-داوری به انگلیسی 
Shipped via حما شده از طریق کشتی به انگلیسی 
Part shipment حما قسمتی از کالا به انگلیسی 
Partial shipment حمل به دفعات به انگلیسی 
Carrier حمل کننده به انگلیسی 
Sea carriage حمل و نقل دریایی به انگلیسی 
Transport حمل ونقل – بار کشتی – حمل کردن به انگلیسی 
Carriage حمل-باربری-کرایه به انگلیسی 
Money order حواله به انگلیسی 
Warehouse warrant حواله انبار به انگلیسی 
Trade bill حواله بازرگانی – حواله تجاری به انگلیسی 
Order from حواله سفارش به انگلیسی 
Delivery order حواله کالا-برگه ترخیصیه به انگلیسی 
Written payment order حواله کتبی به انگلیسی 
Drafts drawee حواله های ارزی به انگلیسی 
Foreign payment order حواله های ارزی به انگلیسی 
Payment order حواله ی ارزی به انگلیسی 
Take the goods out of the warehouses خارج کردن کالا از انبار به انگلیسی 
Net خالص – ویژه به انگلیسی 
Unload خالی کردن بار به انگلیسی 
Appraising services خدمات ارزیابی به انگلیسی 
Damage خسارت-زیان-ضرر به انگلیسی 
Land خشکی به انگلیسی 
Shipping line خط کشتیرانی به انگلیسی 
Barter system دادو ستد پایاپای به انگلیسی 
Endorsed with an exit visa دارای ویزای خارجی به انگلیسی 
Customs department دایره گمرک به انگلیسی 
Secretariat office دبیرخانه به انگلیسی 
Length در ازا – طول – قد به انگلیسی 
Enquiry در خواست به انگلیسی 
On the way در سر راه به انگلیسی 
aboard در کشتی-قطار-هواپیما به انگلیسی 
Ashore(on band) در کنار- روی ساحل به انگلیسی 
Drawback در هر قسمتی از حقوق و امور کالا برگشت شده به انگلیسی 
Protest درخواست به انگلیسی 
Sea دریا به انگلیسی 
To receive دریافت کردن – تحویل گرقتن به انگلیسی 
Receivable دریافتی – قابل وصول به انگلیسی 
Nautical دریایی – میبوط به دریانوردی به انگلیسی 
Action at law دعوی به انگلیسی 
Warehouse book دفتر انبار به انگلیسی 
Account book دفتر حساب-دفترثبت به انگلیسی 
Works distribution دفتر کوتاژ به انگلیسی 
Customs office دفتر گمرک به انگلیسی 
Registry دفترخانه – محضر به انگلیسی 
Mast دکل یکپارچه – تیر به انگلیسی 
Commission broker دلال-حق العمل کار به انگلیسی 
Insurance broker دلاله بیمه به انگلیسی 
Duration of shipment دوره حمل(زمان حمل) به انگلیسی 
Above mentioned ذکر شده در فوق به انگلیسی 
Beneficiary ذینفع به انگلیسی 
Port officer رئیس بندر به انگلیسی 
Accountant general رئیس حسابداری به انگلیسی 
Airport officer رئیس فرودگاه به انگلیسی 
Approved routes راه های مجاز به انگلیسی 
Receipt رسید – قبض رسید به انگلیسی 
Postal receipt رسید پستی به انگلیسی 
Railway رسید راه آهن به انگلیسی 
Forward agent receipt رسید شرکت حمل و نقل به انگلیسی 
To bribe رشوه دادن به انگلیسی 
Dumping رقابت مکارانه تبعیض قیمت ها در بازرکانی با خارج به انگلیسی 
Exit visa روادید خروجی به انگلیسی 
Entry visa روادید ورودی به انگلیسی 
Account day روز تسویه به انگلیسی 
Mode of transportation روش حمل و نقل به انگلیسی 
Customs procedure رویه گمرکی به انگلیسی 
Bonded warehouse procedure رویه گمرکی در مورد انبار تضمینی به انگلیسی 
Acceptable risk ریسک قابل قبول به انگلیسی 
Delivery time زمان تحویل به انگلیسی 
Delivery and shipment زمان تحویل و حمل به انگلیسی 
overburden زیاد بار کردن به انگلیسی 
loss زیان – اتلاف -فقدان به انگلیسی 
The world customs organization= wco سازمان جهانی گمرک به انگلیسی 
Manufacturer سازنده-تولید کننده به انگلیسی 
Accounting year سال مالی به انگلیسی 
Other levies سایر مالیات ها به انگلیسی 
Deposit سپرده به انگلیسی 
Fixed deposit سپرده ثابت به انگلیسی 
Capital سرمایه به انگلیسی 
Accredited investor سرمایه گذارمعتبر به انگلیسی 
Investment سرمایه گذاری به انگلیسی 
To the order سفارش – به سفارش به انگلیسی 
Recommend سفارش – توصیه به انگلیسی 
Order سفارش – حواله – دستور به انگلیسی 
Purchase order سفارش خرید به انگلیسی 
Order for goods سفارش کالا به انگلیسی 
Advance order سفارش کالا قبل از تولید به انگلیسی 
Registered سفارشی – ثبت شده به انگلیسی 
Payment voucher سند پرداخت به انگلیسی 
Accompanying document سند ضمیمه به انگلیسی 
Weighted سنگسن – دارای وزن زیاد به انگلیسی 
Out weight سنگین تر به انگلیسی 
Commercial benefit tax سود بازرگانی به انگلیسی 
Pure profit سود خالص – سود ویژه به انگلیسی 
Abnormal profit سود غیرعادی به انگلیسی 
Profit and loss سود و زیان به انگلیسی 
Profit سود-نفع به انگلیسی 
Amended invoice سیاهه اصلاح شده به انگلیسی 
No charge invoice سیاهه بدون هزینه به انگلیسی 
Invoice سیاهه خرید-فاکتور-برگ فروش به انگلیسی 
Accompanying invoice سیاهه ضمیمه به انگلیسی 
Proforma invoice سیاهه مقدماتی – پیش فاکتور به انگلیسی 
Bill سیاهه- قبض به انگلیسی 
To cover شامل شدن به انگلیسی 
Terms and conditions شرایط به انگلیسی 
Payment term شرایط پرداخت به انگلیسی 
Tariff description شرح تعرفه به انگلیسی 
Catalogue شرح کالا-مشخصات کالا-فهرست به انگلیسی 
Condition شرط به انگلیسی 
Airline co (company) شرکت هواپیمایی به انگلیسی 
Agency  office شعبه نمایندگی به انگلیسی 
Job شغل-کار به انگلیسی 
Account no شماره حساب به انگلیسی 
Serial no شماره ردیف به انگلیسی 
Order no شماره سفارش  به انگلیسی 
Owner of the goods صاحب کالا به انگلیسی 
Out going صادر شونده – صادره به انگلیسی 
Underwrite صادر کردن(سند بیمه دریایی) به انگلیسی 
Exporter صادر کننده به انگلیسی 
Exportation صادرات به انگلیسی 
Current export صادرات جاری به انگلیسی 
Actual export صادرات واقعی به انگلیسی 
Issue a permit صدور اجازه به انگلیسی 
Temporary exportation صدور موقت به انگلیسی 
Issue صدور-انتشار به انگلیسی 
Free list صورت اموال معاف از حقوق گمرکی به انگلیسی 
Stock taking of the goods صورت برداری از کالای موجود به انگلیسی 
Packing list صورت بسته بندی – عدل بندی به انگلیسی 
Account statement صورت حساب بانکی به انگلیسی 
Passenger manifest صورت مسافران به انگلیسی 
Statement of account صورت وضعیت حساب به انگلیسی 
Record ضبط – یادداشت – بایگانی به انگلیسی 
Bail-bond ضمانت نامه به انگلیسی 
Bond ضمانت نامه به انگلیسی 
Guarantee ضمانت-تعهد به انگلیسی 
Advance payment guarantee ضمانتنامه پیش پرداخت به انگلیسی 
Accompany ضمیمه کردن- همراه بودن به انگلیسی 
Accompanying invoice ضمیمه نمودن فاکتور به انگلیسی 
Attaching the sample of the goods to the declaration ضمیمه نمودن کالاها به اظهارنامه به انگلیسی 
The standard international trade classification=sitc طبقه بندی استاندارد تجارت بین المللی به انگلیسی 
Classification طبقه بندی کردن به انگلیسی 
Container ظرف-محفظه به انگلیسی 
To endorse ظهرنویسی کردن به انگلیسی 
General عام-کلی به انگلیسی 
Transit عبور کالا از کشور – ترانزیت به انگلیسی 
Member عضو – کارمند به انگلیسی 
Marks علامات به انگلیسی 
Marks and numbers علامات و شماره ها به انگلیسی 
Trade mark علایم تجاری در صنعت به انگلیسی 
Wholesale عمده فروش – به طور عمده به انگلیسی 
Depth عمق به انگلیسی 
Warehousing levies عوارض انبارداری به انگلیسی 
Customs charges عوارض گمرکی به انگلیسی 
Ship wreck غرق کشتی به انگلیسی 
Sender فرستنده به انگلیسی 
Shipper فرستنده کالا با کشتی به انگلیسی 
Declaration from فرم اظهارنامه به انگلیسی 
Airport فرودگاه به انگلیسی 
Landing-place فرودگاه – اسکله به انگلیسی 
Landing-stage فرودگاه – اسکله – بارانداز به انگلیسی 
Sale of abandoned  goods فروش کالای متروکه به انگلیسی 
Supplier فروشنده(کالا یا خدمات) به انگلیسی 
Abolish فسخ کردن-لغو کردن به انگلیسی 
Abrogation فسخ-ابطال به انگلیسی 
Actionable قابل اقدام قانونی به انگلیسی 
Acceptable قابل پذیرش به انگلیسی 
Payable قابل پرداخت به انگلیسی 
Shippable قابل حمل با کشتی به انگلیسی 
Navigable قابل کشتیرانی به انگلیسی 
Smuggling قاچاق به انگلیسی 
Smuggle قاچاق کردن به انگلیسی 
Smuggler قاچاقچی به انگلیسی 
Smuggle out قاچاقی فرستادن به انگلیسی 
Act قانون به انگلیسی 
Law of supply and demand قانون عرضه و تقاضا به انگلیسی 
Legal قانونی به انگلیسی 
Bill of entry قبض ورودی به انگلیسی 
Accept قبول کردن به انگلیسی 
Acceptor قبولی نویس به انگلیسی 
Ability to pay قدرت پرداخت به انگلیسی 
Prohibition قدغن – منع – ممنوع داشتن به انگلیسی 
Prohibit قدغن کردن – ممنوع داشتن به انگلیسی 
Insurance contract قرارداد بیمه به انگلیسی 
Goods clearing agreement قرارداد ترخیص کالا به انگلیسی 
E.C.S carnet convention قرارداد کارنه های بازرگانی به انگلیسی 
Agency agreement قرارداد نمایندگی به انگلیسی 
Contract قرارداد-پیمان-سفارش به انگلیسی 
Quarantine قرنطینه به انگلیسی 
Verification section قسمت بازبینی به انگلیسی 
Crate قفسه(صندوق بزرگ) به انگلیسی 
Customs territory قلمرو گمرکی به انگلیسی 
Delivered price قیمت پیشنهادی به انگلیسی 
Cost price قیمت تمام شده به انگلیسی 
Retail price قیمت خرده فروشی به انگلیسی 
Quotation قیمت دادن به انگلیسی 
Actual selling price قیمت فروش واقعی به انگلیسی 
Base price قیمت مبنا به انگلیسی 
Actual price قیمت های واقعی به انگلیسی 
Unit price قیمت واحد به انگلیسی
Additional card کارت الحاقی به انگلیسی 
Carton کارتن به انگلیسی 
Factory کارخانه به انگلیسی 
Broker کارگزار- دلال- واسطه به انگلیسی 
E.C.S carnet کارنه نمونه های بازرگانی به انگلیسی 
Material کالا – جنس – ماده به انگلیسی 
Commodity کالا-مال التجاره به انگلیسی 
Article کالا-متاع-موضوع به انگلیسی 
Goods کالاها به انگلیسی 
Good in custody of the customs کالاهای در اختیار گمرک به انگلیسی 
Transportable goods کالاهای قابل حمل و نقل به انگلیسی 
Smuggled goods کالاهای قاچاق به انگلیسی 
Authorized goods کالاهای مجاز به انگلیسی 
Goods in free circulation کالاهای مجاز به انگلیسی 
Permissible goods کالاهای مجاز به انگلیسی 
Customable goods کالاهای مشمول عوارض گمرکی به انگلیسی 
Goods lying in the customs premises کالاهای موجود در محوطه گمرک به انگلیسی 
Merchandise کالای تجاری – مال التجاره به انگلیسی 
Confiscated goods کالای ضبطی به انگلیسی 
Transit goods کالای عبوری (کالای ترانزیت) به انگلیسی 
Unauthorized goods کالای غیر مجاز به انگلیسی 
Contraband goods کالای قاچاق به انگلیسی 
Smuggling goods کالای قاچاق به انگلیسی 
Cabotage کالای کابوتاژی به انگلیسی 
Abandoned good کالای متروکه به انگلیسی 
Jetsam کالایی که برای سبک کردن کشتی به دریا میریزند به انگلیسی 
Issuing association کانون صادر کننده به انگلیسی 
Guaranteeing aasociation کانون ضمانت کننده به انگلیسی 
Approved association کانون مجاز به انگلیسی 
Additional code کد اضافی به انگلیسی 
Code کد-علامت-رمز-شماره به انگلیسی 
Advanced freight کرایه بار پیش پرداخت به انگلیسی 
Throught freight کرایه سراسری به انگلیسی 
Consignee کسی که جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده به انگلیسی 
Cargo ship کشتی باری به انگلیسی 
Packet boat کشتی پستی به انگلیسی 
Delivering carrier کشتی حمل کننده به انگلیسی 
Mariner کشتیران به انگلیسی 
Navigator کشتیران به انگلیسی 
Navigation کشتیرانی به انگلیسی 
Weigh کشیدن – وزن کردن به انگلیسی 
Total کل به انگلیسی 
Universal کلی – عمومی  به انگلیسی 
Free in-free out کلیه هزینه های بارگیری در مبدا و کلیه هزینه های تخلیه در مقصد به عهده خریدار به انگلیسی 
Permanent tariff committee کمیته دائمی به انگلیسی 
Advisory committees on customs matter کمیته رسیدگی به مشکلات گمرکی به انگلیسی 
Additional commission کمیسیون الحاقی به انگلیسی 
Acceptable quality کیفیت قابل قبول به انگلیسی 
Passport گذرنامه به انگلیسی 
Charter گرفتن تمام یک کشتی یا هواپیما برای حمل و نقل مخصوصا اموال یا اشخاص دربست کرایه کردن به انگلیسی 
Gram گرم به انگلیسی 
Inland customs گمرک داخلی به انگلیسی 
Coastal customs گمرک سر حدی دریایی به انگلیسی 
Frontier customs گمرک مرزی به انگلیسی 
Boarder customs گمرکات مرزی به انگلیسی 
Capacity گنجایش-ظرفیت به انگلیسی 
Certificate گواهی به انگلیسی 
Inspection certificate گواهی بازرسی به انگلیسی 
Certificate of inspection گواهی بازرسی  به انگلیسی 
Certificate of health گواهی بهداشت به انگلیسی 
Certificate of analysis گواهی تجزیه و تحلیل به انگلیسی 
Certificate of receipt گواهی رسید به انگلیسی 
Certifythe correction of the contents گواهی صحت محتویات به انگلیسی 
Quarantine certificate گواهی قرنطنیه به انگلیسی 
Certify گواهی کردن به انگلیسی 
Attest the signature گواهی کردن امضا به انگلیسی 
Certificate of origin گواهی مبدا-تصدیق مبدا-سند مبدا به انگلیسی 
Exporter licence گواهی نامه صادر کننده به انگلیسی 
Weigh certificate گواهی وزن به انگلیسی 
Attestation گواهی(گواهی امضا) به انگلیسی 
Insurance certificate گواهینامه بیمه به انگلیسی 
Intermediate consignee گیرنده واسطه(خریدار واسطه) به انگلیسی 
Actual consignee گیرنده واقعی به انگلیسی 
Payee گیرنده وجه به انگلیسی 
Abrogate لغو کردن-فسخ کردن به انگلیسی 
Abolish the tariff walls لغو موانع گمرکی به انگلیسی 
Abolish law لغو یک قانون  به انگلیسی 
Anchoring لنگر انداختن یا لنگر بستن به انگلیسی 
Anchor لنگر- لنگر کشتی به انگلیسی 
Anchorage لنگرگاه-لنگرانداری به انگلیسی 
Accessories لوازم اضافی به انگلیسی 
Spare parts لوازم یدکی به انگلیسی 
Basic of customs duty ماخذ حقوق گمرکی به انگلیسی 
Owner مالک – صاحب به انگلیسی 
Ownership مالکیت به انگلیسی 
Trip = trade related intellectual property مالکیت معنوی در تجارت به انگلیسی 
Added value tax مالیات بر ارزش افزوده به انگلیسی 
Prohibitive tax مالیات گزافی که صدور یا ورود کالا را غیر ممکن سازد به انگلیسی 
Officer مامور – افسر – عضو هیات رئیسه به انگلیسی 
Pay master مامور پرداخت به انگلیسی 
Account balance مانده حساب به انگلیسی 
Freight manifest مانیفست کرایه و بار کشتی به انگلیسی 
Origin مبدا به انگلیسی 
Amount مبلغ به انگلیسی 
Abandoned   متروکه به انگلیسی 
Abandonment متروکه دانستن به انگلیسی 
Account executive متصدی امور مشتریان به انگلیسی 
In charge of verification section متصدی قسمت بازبینی به انگلیسی 
Accreditation مجوز رسمی به انگلیسی 
Contents of the case محتویات صندوق به انگلیسی 
Limited (LTD) محدود – منحصر به انگلیسی 
Place of delivery محل تحویل به انگلیسی 
Place of receipt محل دریافت – محل رسید به انگلیسی 
Place and date of issue محل و تاریخ صدور به انگلیسی 
Local محلی به انگلیسی 
Cargo محمولات(کشتی یا هواپیما) به انگلیسی 
Consignment محموله به انگلیسی 
Shipment محموله – کالای حمل شده با کشتی به انگلیسی 
Ship shipment محموله کشتی به انگلیسی 
Freight charge مخارج حمل به انگلیسی 
Manager مدیر به انگلیسی 
Administrator مدیر-مسئول به انگلیسی 
Customs frontier مرز گمرکی به انگلیسی 
Package pay (package car) مزد بسته بندی و مزد عدل بندی به انگلیسی 
Absolute advantage مزیت مطلق به انگلیسی 
Passenger مسافر به انگلیسی 
Sea-lane مسیر دریایی به انگلیسی 
Specification of goods مشخصات کالا به انگلیسی 
Customs specification مشخصات گمرکی به انگلیسی 
dutyable مشمول پرداخت حقوق گمرکی به انگلیسی 
Liable to pay duty مشمول پرداخت حقوق گمرکی به انگلیسی 
Applicable to customs duties and taxes مشمول حقوق و عوارض گمرکی به انگلیسی 
Accord and satisfaction مصالحه ورضایت  به انگلیسی 
Free of tax معاف از مالیات به انگلیسی 
Exemption معافیت به انگلیسی 
franchise معافیت از جبران خسارت به انگلیسی 
Valid معتبر به انگلیسی 
Authority مقام- صاحب اختیار به انگلیسی 
Quantity مقدار به انگلیسی 
Customs regulation مقررات گمرکی به انگلیسی 
Destination مقصد به انگلیسی 
Final destination مقصد نهایی به انگلیسی 
Zone منطقه به انگلیسی 
Zone free منطقه آزاد تجاری – بندر آزاد به انگلیسی 
Customs maritime zone منطقه دریایی گمرکی به انگلیسی 
Customs surveillance zone منطقه نظارت گمرکی به انگلیسی 
Metal seal مهر فلزی به انگلیسی 
Customs seals مهر گمرکی به انگلیسی 
Seal مهر و موم به انگلیسی 
Action lag مهلت اجرا به انگلیسی 
Validity of the L/C مهلت اعتبارنامه به انگلیسی 
Raw material مواد خام به انگلیسی 
Agreement on pre-shipment inspection موافق نامه بازرسی پیش از حملل به انگلیسی 
Tarrif barrier موانع تعرفه ای به انگلیسی 
Accepting house موسسه قبولی نویسی به انگلیسی 
Establishment موسسه-تاسیس به انگلیسی 
Corporation موسسه-موسسه دارای شخصست حقوقی به انگلیسی 
Case موضوع-صندوق-پرونده به انگلیسی 
Credit amount میزان اعتبار به انگلیسی 
Airmail- Air letter نامه هوایی به انگلیسی 
The merchant marine ناوگان بازرگانی به انگلیسی 
Gross ناویژه-غیرخالص به انگلیسی 
Exchange rate نرخ ارز-نرخ مبادله به انگلیسی 
Bank rate نرخ بانکی به انگلیسی 
Export rate نرخ صادرات به انگلیسی 
Rate نرخ- میزان- ارزیابی کردن به انگلیسی 
Landmark نشان مرزی – راهنما به انگلیسی 
Customs control نظارت گمرکی به انگلیسی 
Quote نقل کردن – بیان کردن به انگلیسی 
The customs co-operation council nomenclature نمانکلاتور شورای همکاریهای گمرکی به انگلیسی 
Agency نمایندگی به انگلیسی 
Accredited agent نمایندگی مجاز به انگلیسی 
Forwarding agents نمایندگی های حمل و نقل کالا به انگلیسی 
Agent نماینده به انگلیسی 
Commercial agent نماینده بازرگانی به انگلیسی 
Insurance agent نماینده بیمه به انگلیسی 
Customs agency نماینده گمرکی به انگلیسی 
Accredit agent نماینده مجاز به انگلیسی 
Acceptance sampling نمونه برداری از کالا برای تایید کیفیت و تصمیم در مورد قبول یا رد آن  به انگلیسی 
Commercial samples نمونه های تجاری به انگلیسی 
Nature of the goods نوع جنس(جنسیت و حالت کالا) به انگلیسی 
Kind of the commodity/kind of the goods نوع کالا به انگلیسی 
Requirement نیاز به انگلیسی 
Naval وابسته به کشتی به انگلیسی 
Unit واحد به انگلیسی 
Importation واردات به انگلیسی 
Imports and exports واردات و صادرات به انگلیسی 
Actual import واردات واقعی به انگلیسی 
Settlement واریز اسناد(تسویه حساب بانک) به انگلیسی 
Intermediate واسطه به انگلیسی 
Advance deposit requirement for import registration ودیعه ثبت سفارش واردات به انگلیسی 
Absolute insolvency ورشکستگی به انگلیسی 
Land fall ورود به خشکی به انگلیسی 
Landing ورود به خشکی – به زمین نشستن هواپیما به انگلیسی 
Boarding and search of ships ورود به کشتی و بازرسی آن به انگلیسی 
Boarding and search of aircraft ورود به هواپیما و بازرسی آن به انگلیسی 
Entry for warehouse ورودیه انباری-قبض انبار به انگلیسی 
Entry for free goods ورودیه برای کالاهای آزاد به انگلیسی 
Ministry of economy وزارات اقتصاد به انگلیسی 
Weight وزن – سنگینی – وزنه به انگلیسی 
Gross weight وزن با ظرف به انگلیسی 
Net weight وزن خالص به انگلیسی 
Weighable وزن کردنی به انگلیسی 
Weigher وزن کننده به انگلیسی 
Shipping weight وزن محموله کشتی به انگلیسی 
Means of transportation وسیله حمل و نقل به انگلیسی 
Collect customs duty وصول حقوق گمرکی به انگلیسی 
Force majeure وضعیت اضطراری-عامل قهری به انگلیسی 
Power of attorney وکالت نامه به انگلیسی 
Attorney وکیل به انگلیسی 
Ships arrival declaration هر نوع اظهار نامه ای که باید هنگام ورود کشتی باید به مقامات گمرکی تسلیم شود به انگلیسی 
Charge هزینه به انگلیسی 
Expenditure هزینه به انگلیسی 
Warehousing charges هزینه انبار داری به انگلیسی 
Warehousing fees هزینه انبارداری به انگلیسی 
Postage هزینه پست به انگلیسی 
Inland freight هزینه حمل داخلی به انگلیسی 
freight هزینه حمل کالا با کشتی یا کامیون و غیره  به انگلیسی 
Sales charges هزینه فروش به انگلیسی 
Acceptance commission هزینه قبولی نویسی به انگلیسی 
Demurrage هزینه معطلی کشتی به انگلیسی 
Extra charges هزینه های اضافی به انگلیسی 
Abnormal costs هزینه های غیر عادی به انگلیسی 
Cost and freight هزینه و باربری به انگلیسی 
Board of directors هیات مدیره به انگلیسی 
Advice note یاداشت(یاداشتی که بازرگانی پس از ارسال کالا برای خرید به منظور شرح میزان کالا و شماره کامیون و یا شماره بارنامه میفرستد) به انگلیسی 
Paragraph یک قسمت ار ماده یا تبصره به انگلیسی 
3.7/5 (3 نظر)