اصطلاحات بازرگانی و امور گمرکی

 

International chamber of commerceاتاق بازرگانی بین المللی به انگلیسی
Chamber of industryاتاق صنایع به انگلیسی
Order Registrationثبت سفارش به انگلیسی
delivery orderبرگ ترخیصیه به انگلیسی
Clearanceترخیص کالا به انگلیسی
Customsگمرک به انگلیسی
Cottageکوتاژ به انگلیسی
Unionاتحادیه به انگلیسی
Universal postal unionاتحادیه پستی جهانی به انگلیسی
Customs unionاتحادیه گمرکی به انگلیسی
Admissionاجازه به انگلیسی
Permitاجازه نامه – جواز –پروانه به انگلیسی
Temporary importation(admission)اجازه وزود موقت به انگلیسی
Authorizationاجازه-اختیار به انگلیسی
Diversionاختلاف به انگلیسی
Notificationاخطاریه – تذکر به انگلیسی
Ports and warehouses officeاداره بنادر و انبارها به انگلیسی
Export regulation officeاداره تظارت بر صادرات به انگلیسی
Account officeاداره حسابداری به انگلیسی
Cash officeاداره صندوق به انگلیسی
Valuation officeاداره فروش به انگلیسی
Legal officeاداره قضایی به انگلیسی
Divisionاداره کل قیمت به انگلیسی
Central administration of customsاداره کل گمرک به انگلیسی
Import regulation officeاداره نظارت بر واردات به انگلیسی
Personnelادلره کارگزینی به انگلیسی
Produce the delivery orderارائه حواله تحویل کالا به انگلیسی
Foreign exchangeارز خارجی به انگلیسی
Valueارزش – قیمت – بها به انگلیسی
Added valueارزش افزوده به انگلیسی
Accepted valueارزش پذیرفته شده به انگلیسی
Absolute valueارزش مطلق به انگلیسی
Actual valueارزش واقعی به انگلیسی
Actually paidارزش واقعی پرداخت شده به انگلیسی
Assessorارزیاب به انگلیسی
Adjusterارزیاب بیمه به انگلیسی
Assess the goodsارزیابی کردن کالا به انگلیسی
Evaluate the goodsارزیابی کردن کالا به انگلیسی
Appraiseارزیابی کردن-سرویس ارزیابی به انگلیسی
Air-freight consignmentارسال محموله هوایی به انگلیسی
Forwardedاز پیش فرستاده شده-حمل شده به انگلیسی
overboardاز کشتی به دریا به انگلیسی
Acceptable quality standardاستاندارد کیفی قابل قبول به انگلیسی
Refund the over payment or excess paymentاسترداد اضافه پرداختی به انگلیسی
Jettyاسکله بار انداز به انگلیسی
Berthاسکله لنگرگاه به انگلیسی
Amendmentاصلاحیه به انگلیسی
Originalاصلی به انگلیسی
Surchargeاضافه بار به انگلیسی
Excess paymentاضافه پرداختی به انگلیسی
Over chargeاضافی به انگلیسی
Chamber of commerceاطاق تجارت به انگلیسی
Informاطلاع دادن به انگلیسی
Advice of shipmentاطلاعیه حمل با کشتی به انگلیسی
Declare the goodsاظهار کردن کالا به انگلیسی
Exchange declarationاظهار نامه ارزی به انگلیسی
Remarkاظهار نمودن به انگلیسی
Declarantاظهارکننده-بیان کننده به انگلیسی
Declarationاظهارنامه به انگلیسی
Aircraft general declarationاظهارنامه اجمالی هواپیما به انگلیسی
Ships store declaration (inwards)اظهارنامه انبار های کشتی(ورود) به انگلیسی
Bank declarationاظهارنامه بانکی به انگلیسی
International customs declarationاظهارنامه بین المللی به انگلیسی
Export declarationاظهارنامه خروجی به انگلیسی
Export regulationاظهارنامه خروجی به انگلیسی
Goods declaration (inwards)اظهارنامه کالاهای ورودی به انگلیسی
Declaration of ship particular(in wards)اظهارنامه مشخصات کشتی(ورود) به انگلیسی
Import declarationاظهارنامه ورودی به انگلیسی
Freight declarationاظهارنامه ی بارگیری به انگلیسی
Return of goodsاعاده کالا به انگلیسی
Documentary letter of creditاعتبار اسنادی به انگلیسی
Revocable  L/Cاعتبار اسنادی برگشت پذیر به انگلیسی
None-transferable L/Cاعتبار اسنادی غیر قابل انتقال به انگلیسی
Non-delinislite L/Cاعتبار اسنادی غیر قابل تقسیم به انگلیسی
Transferable L/Cاعتبار اسنادی قابل انتقال به انگلیسی
Timed L/Cاعتبار اسنادی مهلت دار به انگلیسی
Import L/Cاعتبار اسنادی وارداتی به انگلیسی
Bank creditاعتبار بانکی به انگلیسی
Acceptance creditاعتبار قابل استفاده بوسیله قبولی نویسی برا مدت دار به انگلیسی
Letter of creditاعتبارنامه به انگلیسی
To open a credit/ to establish a creditاعتباری باز کردن به انگلیسی
Appealاعتراض به انگلیسی
Objectاعتراض کردن – اعتراض داشتن به انگلیسی
Out ward manifestاعلامیه خروج به انگلیسی
Advice of arrivalاعلامیه ورود-رسید به انگلیسی
Detailsاقلام ریز جزئیات به انگلیسی
To signامضا کردن به انگلیسی
storehouseانبار به انگلیسی
Shedانبار – انبار موقت به انگلیسی
Bonded warehouseانبار تضمینی به انگلیسی
Warehouse the goodsانبار کردن کالا به انگلیسی
Temporary storeانبار موقت به انگلیسی
Warehouse keeperانباردار به انگلیسی
Storekeeperانباردار – مغاره دار به انگلیسی
Storageانبارداری به انگلیسی
Trans-shipmentانتقال کالا از یک وسیله حمل به وسیله دیگر به انگلیسی
Perform customs formalitiesانجام دادن تشریفات گمرکی به انگلیسی
Absolute monopolyانحصار مطلق به انگلیسی
Measurementاندازه به انگلیسی
Measuringاندازه گیری به انگلیسی
Advertising materialاوراق تبلیغاتی به انگلیسی
Inland waterآبهای داخلی به انگلیسی
Address of employmentآدرس محل کار به انگلیسی
(the)open doorآزادی ورود بیگانگان به کشوری برای بارزگانی به انگلیسی
Test sample of the goods in laboratoryآزمایش کردن نمونه کالا در آزمایشگاه به انگلیسی
Laboratoryآزمایشگاه به انگلیسی
Noticeآگهی – خبر – اخطار به انگلیسی
Notifyآگهی دادن  – خبر دادن – اخطار دادن به انگلیسی
(on)offerآماده برای فروش به انگلیسی
Over freightبار اضافی به انگلیسی 
Shiploadبار کشتی – ظرفیت کشتی به انگلیسی 
Ladingبار کشی- محموله – عمل بار کردن به انگلیسی 
Tally clerkبار نویفثقس – بار شمار به انگلیسی 
Wharfبارانداز – لنگرگاه به انگلیسی 
Loadingبارگیری به انگلیسی 
Shippingبارگیری –کشتیرانی –حمل ونقل به انگلیسی 
Load the goods on shipبارگیری کالا در کشتی به انگلیسی 
Railway bill of ladingبارنامه – راه آهن به انگلیسی 
Bill of lading (B/L)بارنامه اختصاصی به انگلیسی 
Stail B/Lبارنامه از پیش تنظیم شده به انگلیسی 
Ships commercial manifestبارنامه بازرگانی کشتی به انگلیسی 
Truck B/Lبارنامه حمل با کامیون به انگلیسی 
Through B/Lبارنامه حمل سراسری به انگلیسی 
Through bill of ladingبارنامه حمل سراسری به انگلیسی 
Received for shipment B/Lبارنامه دریافت کالا برای حمل به انگلیسی 
Manifestبارنامه عمومی به انگلیسی 
Aircraft cargo manifestبارنامه کالای هواپیما به انگلیسی 
Air consignment noteبارنامه هوایی به انگلیسی 
Airway billبارنامه هوایی به انگلیسی 
Verifyباز بینی کردن – چیزی را رسیدگی کردن به انگلیسی 
Free marketبازار آزاد به انگلیسی 
Black marketبازار سیاه به انگلیسی 
Verifierبازبین به انگلیسی 
Check the goodsبازرسی کردن کالا به انگلیسی 
Control the goodsبازرسی کردن کالا به انگلیسی 
Examine the goodsبازرسی کردن کالا به انگلیسی 
Inspect the goodsبازرسی کردن کالا به انگلیسی 
Business menبازرگان به انگلیسی 
Merchantبازرگان به انگلیسی 
Cancelباطل کردن به انگلیسی 
Reimbursing bankبانک پرداخت کننده به انگلیسی 
Accepting bankبانک قبول کننده به انگلیسی 
Beneficiary bankبانک کارگزار به انگلیسی 
Negotiatingبانک کارگزار به انگلیسی 
Advising bankبانک کارگزار فروشنده به انگلیسی 
Central bankبانک مرکزی به انگلیسی 
Jettisonبدر یا ریخت محموله کشتی(برای نجات یافتن) به انگلیسی 
No adviceبدون اطلاعیه به انگلیسی 
Ad valorem a/vبر حسب قیمت به انگلیسی 
Exchange parityبرابری ارز به انگلیسی 
Documentary draftبرات اسنادی به انگلیسی 
Sight draftبرات دیداری به انگلیسی 
Acceptance billبرات قبول شده به انگلیسی 
Drawerبرات کش به انگلیسی 
acceptanceبرات یا حواله یا سایر اسناد به انگلیسی 
Valuationبرآورد ارزش به انگلیسی 
Labelبرچسب – ورقه مشخصات به انگلیسی 
Checkبررسی کردن به انگلیسی 
Brochureبروشور به انگلیسی 
Packageبسته بزرگ به انگلیسی 
Packingبسته بندی – بار پیچی به انگلیسی 
Packبسته بندی کردن – بستن – پیچیدن به انگلیسی 
Packetبسته کوچک به انگلیسی 
Parcelبسته(کوچک) به انگلیسی 
Suretyبطور جریمه گرفتن – عوارض زیادی گرفتن از به انگلیسی 
This is shipped on board when B/L validatedبعد از تصدیق بارنامه حمل این بارنامه با کشتی  ارسال سده است به انگلیسی 
Clauseبند-ماده-شرط به انگلیسی 
Portبندر به انگلیسی 
Free portبندر آزاد به انگلیسی 
Port of ladingبندر بارگیری به انگلیسی 
Port of deliveryبندر تحویل به انگلیسی 
Post of dischargeبندر تخلیه به انگلیسی 
Foreign port of unloadingبندر خارجی که بایستی کالا در آنجا تخلیه شود به انگلیسی 
Port of exitبندر خروج..هرجا که از آن کالای بازرگانی صادر میگردد به انگلیسی 
Sea portبندر ساحلی به انگلیسی 
Discharging portبندر محل تخلیه به انگلیسی 
Port of entryبندر ورود به انگلیسی 
Cost insurance and freight(CIF)بها کالا و هزینه حمل و نقل و بیمه به انگلیسی 
Interestبهره به انگلیسی 
By means ofبوسیله به انگلیسی 
Sea borneبوسیله کشتی حمل شده  به انگلیسی 
Absence  of considerationبی محل بودن چک یا سفته به انگلیسی 
Out boardبیرون از کشتی به انگلیسی 
overrateبیش از ارزش واقعی ارزیابی کردن(زیاد تخمین زدن) به انگلیسی 
Insuranceبیمه به انگلیسی 
Reinsuranceبیمه اتکایی به انگلیسی 
Fire insuranceبیمه آتش سوزی به انگلیسی 
Against all risk(A.A.R)بیمه تمام خطر به انگلیسی 
All risk insuranceبیمه تمام خطر به انگلیسی 
Accident insuranceبیمه حادثه-بیمه تصادف به انگلیسی 
Accident assuranceبیمه حوادث به انگلیسی 
Marine insuranceبیمه دریایی به انگلیسی 
Assuredبیمه شده به انگلیسی 
Cargo insuranceبیمه کالا(باربری) به انگلیسی 
Freight insuranceبیمه کرایه حمل به انگلیسی 
Traping and blocking insuranceبیمه مسدود سدن راه کشتی به انگلیسی 
Insurance policyبیمه نامه به انگلیسی 
Barterپایاپای مبادله به انگلیسی
Transpire, Permitپته – پروانه – عبور به انگلیسی
Accept an offerپذیرش یک پیشنهاد به انگلیسی
Accepterپذیرنده برات یا حواله به انگلیسی
Payerپرداخت کننده به انگلیسی
Advance paymentپرداخت نقدی به انگلیسی
Pay customs duties and chargesپرداختن حقوق و هزینه های گمرکی به انگلیسی
Export licenceپروانه صدور-مجوز صادرات به انگلیسی
Send backپس فرستادن به انگلیسی
Endorsementپشت نویسی به انگلیسی
Take better at a jettyپهلو گرفتن به اسکله به انگلیسی
Widthپهنا – عرض  به انگلیسی
Active moneyپول رایج به انگلیسی
Currencyپول رایج به انگلیسی
Cashپول نقد-چک صندوق به انگلیسی
Unloading goodsپیاده کردن کالا از کشتی و غیره به انگلیسی
Anticipatedپیش بینی شده به انگلیسی
Advanceپیش پرداخت-مساعده به انگلیسی
Telexed proformaپیش فاکتوری که تلکس شده باشد به انگلیسی
Offerپیشنهاد – عرضه – تعارف به انگلیسی
Professionپیشه – حرفه – شغل به انگلیسی
Conventionپیمان نامه-انجمن-اجلاسیه به انگلیسی
Dateتاریخ به انگلیسی 
Expiry date of the letter of guaranteeتاریخ انقضا-مدت ضمانت نامه به انگلیسی 
Delivering dateتاریخ ترخیص به انگلیسی 
Date of arrivalتاریخ ورود به انگلیسی 
Order confirmationتایید سقارش به انگلیسی 
Noteتبصره – یادداست به انگلیسی 
Commerceتجارت-بازرگانی به انگلیسی 
Deliverتحویل دادن به انگلیسی 
Ex-factoryتحویل در انبار کارخانه فروشنده(نوعی روش خرید) به انگلیسی 
Free on board(F.O.B)تحویل روی کشتی در نقطه ای که برای بارگیری معین شده است به انگلیسی 
Free along side ship(F.A.S)تحویل کالا با هزینه ی حمل تا کنار کشتی به انگلیسی 
Deliver the goods to the warehouseتحویل کالا به انبار به انگلیسی 
Free on train(F.O.T)تحویل کالا روی راه آهن به انگلیسی 
Free on truck(F.O.T)تحویل کالا روی کامیون به انگلیسی 
None-deliveryتحویل ندادن به انگلیسی 
Deliveryتحویل یا تسلیم کالای تجاری به انگلیسی 
Abateتخفیف دادن- کم کردن به انگلیسی 
Abatement of taxesتخفیف مالیاتی به انگلیسی 
Letter of violationتخلف نامه به انگلیسی 
Unloading temporary storeتخلیه در انبار موقت به انگلیسی 
Discharge the goods from steamer(vessel)تخلیه کالا ار کشتی به انگلیسی 
Unload the goods on wagonsتخلیه کالا از واگن به انگلیسی 
Unload the goods on the jettyتخلیه کالا در اسکله به انگلیسی 
Unloading of shipsتخلیه کشتی به انگلیسی 
Unloading of aircraftتخلیه هواپیما به انگلیسی 
Customs transitترانزیت گمرکی به انگلیسی 
Clearance of goodsترخیص کالا به انگلیسی 
Clear the goods from the customsترخیص کالا از گمرک به انگلیسی 
Release the goods from the customsترخیص کالااز گمرک به انگلیسی 
Releaseترخیص کردن – مرخص کردن کالا به انگلیسی 
Customs delivery orderترخیصه کالا به انگلیسی 
To surrenderتسلیم کردن – دادن به انگلیسی 
Customs formalitiesتشریفات گمرکی به انگلیسی 
Clearanceتصفیه-ترخیص-تهاتر به انگلیسی 
Ad valorem tariffتعرفه ارزشی به انگلیسی 
Tariffتعرفه گمرکی – نرخ عوارض به انگلیسی 
Transit bond-noteتعهد تزانزیت به انگلیسی 
Assessment of duties and taxesتعیین حقوق و عوارض گمرکی(ارزیابی) به انگلیسی 
Request for ascertaining tariffتقاضای تعیین تعرفه گمرک به انگلیسی 
Fill in the declarationتنظیم کردن اظهارنامه به انگلیسی 
Draw up a process verbalتنظیم کردن صورت مجلس به انگلیسی 
Bilateralتهاتری-پایاپای به انگلیسی 
Providedتهیه شده به انگلیسی 
Prepare a declarationتهیه و تنظیم کردن اظهار نامه به انگلیسی 
Draw up a declarationتهیه و تنظیم کردن اظهارنامه به انگلیسی 
Clearing agreementتوافق نامه پایاپای به انگلیسی 
Careتوجه مواظبت (روی محموله شکستنی نوشته میشود) به انگلیسی 
Detain the goodsتوقیف کردن کالا به انگلیسی 
Seize the goodsتوقیف کردن-ضبط کردن به انگلیسی 
Productionتولید به انگلیسی 
Register the goods in warehouse booksثبت کالادر دفتر انبار به انگلیسی 
Lift truck (lifter)جرثقیل کوچک در انبار به انگلیسی 
Excludeجدا- به غیر از به انگلیسی 
Craneجرثقیل به انگلیسی 
Amerceجریمه به انگلیسی 
Penaltyجزا – کیفر – مجازات به انگلیسی 
Counter offerجواب-پیشنهاد به انگلیسی 
Cashiers chequeچک بانکی به انگلیسی
abstractچکیده-خلاصه به انگلیسی
Qualityچگونگی – کیفیت به انگلیسی
Accidentحادثه به انگلیسی 
Act of godحادثه غیر متقربه-فورس ماژور به انگلیسی 
Minimumحداقل به انگلیسی 
Maximumحداکثر به انگلیسی 
Peak loadحداکثر بار  به انگلیسی 
Abolish customs dutiesحذف حقوق عوارض گمرکی به انگلیسی 
Absolute auctionحراج مطلق به انگلیسی 
Absorption accountحساب جذبی به انگلیسی 
Account in participationحساب مشارکتی به انگلیسی 
Accountحساب-حساب بانکی به انگلیسی 
Accountantحسابداری-دفتردار به انگلیسی 
Accounts payableحسابهای پرداختنی به انگلیسی 
Account receivableحسابهای دریافتنی به انگلیسی 
Customs commissionerحق العمل کار گمرکی به انگلیسی 
Commissionحق العمل-دلالی-کارمزد به انگلیسی 
Legal feeحق المشاوره به انگلیسی 
Insurance premiumحق بیمه به انگلیسی 
Premium of insuranceحق بیمه به انگلیسی 
Registration feeحق سفارش به انگلیسی 
Law merchantحقوق بازرگانی-حقوق تجارت به انگلیسی 
Dutypaidحقوق گمرکی پرداخت شده به انگلیسی 
Customs duties and taxesحقوق گمرکی و سود بازرگانی به انگلیسی 
Import duties and taxesحقوق و عوارض ورودی به انگلیسی 
Duties and taxes collected by the customsحقوق و عوارضی که توسط گمرک وصول میشود به انگلیسی 
Ad valorem dutiesحقوق یا عوارض ارزشی به انگلیسی 
judgementحکم-داوری به انگلیسی 
Shipped viaحما شده از طریق کشتی به انگلیسی 
Part shipmentحما قسمتی از کالا به انگلیسی 
Partial shipmentحمل به دفعات به انگلیسی 
Carrierحمل کننده به انگلیسی 
Sea carriageحمل و نقل دریایی به انگلیسی 
Transportحمل ونقل – بار کشتی – حمل کردن به انگلیسی 
Carriageحمل-باربری-کرایه به انگلیسی 
Money orderحواله به انگلیسی 
Warehouse warrantحواله انبار به انگلیسی 
Trade billحواله بازرگانی – حواله تجاری به انگلیسی 
Order fromحواله سفارش به انگلیسی 
Delivery orderحواله کالا-برگه ترخیصیه به انگلیسی 
Written payment orderحواله کتبی به انگلیسی 
Drafts draweeحواله های ارزی به انگلیسی 
Foreign payment orderحواله های ارزی به انگلیسی 
Payment orderحواله ی ارزی به انگلیسی 
Take the goods out of the warehousesخارج کردن کالا از انبار به انگلیسی 
Netخالص – ویژه به انگلیسی 
Unloadخالی کردن بار به انگلیسی 
Appraising servicesخدمات ارزیابی به انگلیسی 
Damageخسارت-زیان-ضرر به انگلیسی 
Landخشکی به انگلیسی 
Shipping lineخط کشتیرانی به انگلیسی 
Barter systemدادو ستد پایاپای به انگلیسی 
Endorsed with an exit visaدارای ویزای خارجی به انگلیسی 
Customs departmentدایره گمرک به انگلیسی 
Secretariat officeدبیرخانه به انگلیسی 
Lengthدر ازا – طول – قد به انگلیسی 
Enquiryدر خواست به انگلیسی 
On the wayدر سر راه به انگلیسی 
aboardدر کشتی-قطار-هواپیما به انگلیسی 
Ashore(on band)در کنار- روی ساحل به انگلیسی 
Drawbackدر هر قسمتی از حقوق و امور کالا برگشت شده به انگلیسی 
Protestدرخواست به انگلیسی 
Seaدریا به انگلیسی 
To receiveدریافت کردن – تحویل گرقتن به انگلیسی 
Receivableدریافتی – قابل وصول به انگلیسی 
Nauticalدریایی – میبوط به دریانوردی به انگلیسی 
Action at lawدعوی به انگلیسی 
Warehouse bookدفتر انبار به انگلیسی 
Account bookدفتر حساب-دفترثبت به انگلیسی 
Works distributionدفتر کوتاژ به انگلیسی 
Customs officeدفتر گمرک به انگلیسی 
Registryدفترخانه – محضر به انگلیسی 
Mastدکل یکپارچه – تیر به انگلیسی 
Commission brokerدلال-حق العمل کار به انگلیسی 
Insurance brokerدلاله بیمه به انگلیسی 
Duration of shipmentدوره حمل(زمان حمل) به انگلیسی 
Above mentionedذکر شده در فوق به انگلیسی 
Beneficiaryذینفع به انگلیسی 
Port officerرئیس بندر به انگلیسی 
Accountant generalرئیس حسابداری به انگلیسی 
Airport officerرئیس فرودگاه به انگلیسی 
Approved routesراه های مجاز به انگلیسی 
Receiptرسید – قبض رسید به انگلیسی 
Postal receiptرسید پستی به انگلیسی 
Railwayرسید راه آهن به انگلیسی 
Forward agent receiptرسید شرکت حمل و نقل به انگلیسی 
To bribeرشوه دادن به انگلیسی 
Dumpingرقابت مکارانه تبعیض قیمت ها در بازرکانی با خارج به انگلیسی 
Exit visaروادید خروجی به انگلیسی 
Entry visaروادید ورودی به انگلیسی 
Account dayروز تسویه به انگلیسی 
Mode of transportationروش حمل و نقل به انگلیسی 
Customs procedureرویه گمرکی به انگلیسی 
Bonded warehouse procedureرویه گمرکی در مورد انبار تضمینی به انگلیسی 
Acceptable riskریسک قابل قبول به انگلیسی 
Delivery timeزمان تحویل به انگلیسی 
Delivery and shipmentزمان تحویل و حمل به انگلیسی 
overburdenزیاد بار کردن به انگلیسی 
lossزیان – اتلاف -فقدان به انگلیسی 
The world customs organization= wcoسازمان جهانی گمرک به انگلیسی 
Manufacturerسازنده-تولید کننده به انگلیسی 
Accounting yearسال مالی به انگلیسی 
Other leviesسایر مالیات ها به انگلیسی 
Depositسپرده به انگلیسی 
Fixed depositسپرده ثابت به انگلیسی 
Capitalسرمایه به انگلیسی 
Accredited investorسرمایه گذارمعتبر به انگلیسی 
Investmentسرمایه گذاری به انگلیسی 
To the orderسفارش – به سفارش به انگلیسی 
Recommendسفارش – توصیه به انگلیسی 
Orderسفارش – حواله – دستور به انگلیسی 
Purchase orderسفارش خرید به انگلیسی 
Order for goodsسفارش کالا به انگلیسی 
Advance orderسفارش کالا قبل از تولید به انگلیسی 
Registeredسفارشی – ثبت شده به انگلیسی 
Payment voucherسند پرداخت به انگلیسی 
Accompanying documentسند ضمیمه به انگلیسی 
Weightedسنگسن – دارای وزن زیاد به انگلیسی 
Out weightسنگین تر به انگلیسی 
Commercial benefit taxسود بازرگانی به انگلیسی 
Pure profitسود خالص – سود ویژه به انگلیسی 
Abnormal profitسود غیرعادی به انگلیسی 
Profit and lossسود و زیان به انگلیسی 
Profitسود-نفع به انگلیسی 
Amended invoiceسیاهه اصلاح شده به انگلیسی 
No charge invoiceسیاهه بدون هزینه به انگلیسی 
Invoiceسیاهه خرید-فاکتور-برگ فروش به انگلیسی 
Accompanying invoiceسیاهه ضمیمه به انگلیسی 
Proforma invoiceسیاهه مقدماتی – پیش فاکتور به انگلیسی 
Billسیاهه- قبض به انگلیسی 
To coverشامل شدن به انگلیسی 
Terms and conditionsشرایط به انگلیسی 
Payment termشرایط پرداخت به انگلیسی 
Tariff descriptionشرح تعرفه به انگلیسی 
Catalogueشرح کالا-مشخصات کالا-فهرست به انگلیسی 
Conditionشرط به انگلیسی 
Airline co (company)شرکت هواپیمایی به انگلیسی 
Agency  officeشعبه نمایندگی به انگلیسی 
Jobشغل-کار به انگلیسی 
Account noشماره حساب به انگلیسی 
Serial noشماره ردیف به انگلیسی 
Order noشماره سفارش  به انگلیسی 
Owner of the goodsصاحب کالا به انگلیسی 
Out goingصادر شونده – صادره به انگلیسی 
Underwriteصادر کردن(سند بیمه دریایی) به انگلیسی 
Exporterصادر کننده به انگلیسی 
Exportationصادرات به انگلیسی 
Current exportصادرات جاری به انگلیسی 
Actual exportصادرات واقعی به انگلیسی 
Issue a permitصدور اجازه به انگلیسی 
Temporary exportationصدور موقت به انگلیسی 
Issueصدور-انتشار به انگلیسی 
Free listصورت اموال معاف از حقوق گمرکی به انگلیسی 
Stock taking of the goodsصورت برداری از کالای موجود به انگلیسی 
Packing listصورت بسته بندی – عدل بندی به انگلیسی 
Account statementصورت حساب بانکی به انگلیسی 
Passenger manifestصورت مسافران به انگلیسی 
Statement of accountصورت وضعیت حساب به انگلیسی 
Recordضبط – یادداشت – بایگانی به انگلیسی 
Bail-bondضمانت نامه به انگلیسی 
Bondضمانت نامه به انگلیسی 
Guaranteeضمانت-تعهد به انگلیسی 
Advance payment guaranteeضمانتنامه پیش پرداخت به انگلیسی 
Accompanyضمیمه کردن- همراه بودن به انگلیسی 
Accompanying invoiceضمیمه نمودن فاکتور به انگلیسی 
Attaching the sample of the goods to the declarationضمیمه نمودن کالاها به اظهارنامه به انگلیسی 
The standard international trade classification=sitcطبقه بندی استاندارد تجارت بین المللی به انگلیسی 
Classificationطبقه بندی کردن به انگلیسی 
Containerظرف-محفظه به انگلیسی 
To endorseظهرنویسی کردن به انگلیسی 
Generalعام-کلی به انگلیسی 
Transitعبور کالا از کشور – ترانزیت به انگلیسی 
Memberعضو – کارمند به انگلیسی 
Marksعلامات به انگلیسی 
Marks and numbersعلامات و شماره ها به انگلیسی 
Trade markعلایم تجاری در صنعت به انگلیسی 
Wholesaleعمده فروش – به طور عمده به انگلیسی 
Depthعمق به انگلیسی 
Warehousing leviesعوارض انبارداری به انگلیسی 
Customs chargesعوارض گمرکی به انگلیسی 
Ship wreckغرق کشتی به انگلیسی 
Senderفرستنده به انگلیسی 
Shipperفرستنده کالا با کشتی به انگلیسی 
Declaration fromفرم اظهارنامه به انگلیسی 
Airportفرودگاه به انگلیسی 
Landing-placeفرودگاه – اسکله به انگلیسی 
Landing-stageفرودگاه – اسکله – بارانداز به انگلیسی 
Sale of abandoned  goodsفروش کالای متروکه به انگلیسی 
Supplierفروشنده(کالا یا خدمات) به انگلیسی 
Abolishفسخ کردن-لغو کردن به انگلیسی 
Abrogationفسخ-ابطال به انگلیسی 
Actionableقابل اقدام قانونی به انگلیسی 
Acceptableقابل پذیرش به انگلیسی 
Payableقابل پرداخت به انگلیسی 
Shippableقابل حمل با کشتی به انگلیسی 
Navigableقابل کشتیرانی به انگلیسی 
Smugglingقاچاق به انگلیسی 
Smuggleقاچاق کردن به انگلیسی 
Smugglerقاچاقچی به انگلیسی 
Smuggle outقاچاقی فرستادن به انگلیسی 
Actقانون به انگلیسی 
Law of supply and demandقانون عرضه و تقاضا به انگلیسی 
Legalقانونی به انگلیسی 
Bill of entryقبض ورودی به انگلیسی 
Acceptقبول کردن به انگلیسی 
Acceptorقبولی نویس به انگلیسی 
Ability to payقدرت پرداخت به انگلیسی 
Prohibitionقدغن – منع – ممنوع داشتن به انگلیسی 
Prohibitقدغن کردن – ممنوع داشتن به انگلیسی 
Insurance contractقرارداد بیمه به انگلیسی 
Goods clearing agreementقرارداد ترخیص کالا به انگلیسی 
E.C.S carnet conventionقرارداد کارنه های بازرگانی به انگلیسی 
Agency agreementقرارداد نمایندگی به انگلیسی 
Contractقرارداد-پیمان-سفارش به انگلیسی 
Quarantineقرنطینه به انگلیسی 
Verification sectionقسمت بازبینی به انگلیسی 
Crateقفسه(صندوق بزرگ) به انگلیسی 
Customs territoryقلمرو گمرکی به انگلیسی 
Delivered priceقیمت پیشنهادی به انگلیسی 
Cost priceقیمت تمام شده به انگلیسی 
Retail priceقیمت خرده فروشی به انگلیسی 
Quotationقیمت دادن به انگلیسی 
Actual selling priceقیمت فروش واقعی به انگلیسی 
Base priceقیمت مبنا به انگلیسی 
Actual priceقیمت های واقعی به انگلیسی 
Unit priceقیمت واحد به انگلیسی
Additional cardکارت الحاقی به انگلیسی 
Cartonکارتن به انگلیسی 
Factoryکارخانه به انگلیسی 
Brokerکارگزار- دلال- واسطه به انگلیسی 
E.C.S carnetکارنه نمونه های بازرگانی به انگلیسی 
Materialکالا – جنس – ماده به انگلیسی 
Commodityکالا-مال التجاره به انگلیسی 
Articleکالا-متاع-موضوع به انگلیسی 
Goodsکالاها به انگلیسی 
Good in custody of the customsکالاهای در اختیار گمرک به انگلیسی 
Transportable goodsکالاهای قابل حمل و نقل به انگلیسی 
Smuggled goodsکالاهای قاچاق به انگلیسی 
Authorized goodsکالاهای مجاز به انگلیسی 
Goods in free circulationکالاهای مجاز به انگلیسی 
Permissible goodsکالاهای مجاز به انگلیسی 
Customable goodsکالاهای مشمول عوارض گمرکی به انگلیسی 
Goods lying in the customs premisesکالاهای موجود در محوطه گمرک به انگلیسی 
Merchandiseکالای تجاری – مال التجاره به انگلیسی 
Confiscated goodsکالای ضبطی به انگلیسی 
Transit goodsکالای عبوری (کالای ترانزیت) به انگلیسی 
Unauthorized goodsکالای غیر مجاز به انگلیسی 
Contraband goodsکالای قاچاق به انگلیسی 
Smuggling goodsکالای قاچاق به انگلیسی 
Cabotageکالای کابوتاژی به انگلیسی 
Abandoned goodکالای متروکه به انگلیسی 
Jetsamکالایی که برای سبک کردن کشتی به دریا میریزند به انگلیسی 
Issuing associationکانون صادر کننده به انگلیسی 
Guaranteeing aasociationکانون ضمانت کننده به انگلیسی 
Approved associationکانون مجاز به انگلیسی 
Additional codeکد اضافی به انگلیسی 
Codeکد-علامت-رمز-شماره به انگلیسی 
Advanced freightکرایه بار پیش پرداخت به انگلیسی 
Throught freightکرایه سراسری به انگلیسی 
Consigneeکسی که جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده به انگلیسی 
Cargo shipکشتی باری به انگلیسی 
Packet boatکشتی پستی به انگلیسی 
Delivering carrierکشتی حمل کننده به انگلیسی 
Marinerکشتیران به انگلیسی 
Navigatorکشتیران به انگلیسی 
Navigationکشتیرانی به انگلیسی 
Weighکشیدن – وزن کردن به انگلیسی 
Totalکل به انگلیسی 
Universalکلی – عمومی  به انگلیسی 
Free in-free outکلیه هزینه های بارگیری در مبدا و کلیه هزینه های تخلیه در مقصد به عهده خریدار به انگلیسی 
Permanent tariff committeeکمیته دائمی به انگلیسی 
Advisory committees on customs matterکمیته رسیدگی به مشکلات گمرکی به انگلیسی 
Additional commissionکمیسیون الحاقی به انگلیسی 
Acceptable qualityکیفیت قابل قبول به انگلیسی 
Passportگذرنامه به انگلیسی 
Charterگرفتن تمام یک کشتی یا هواپیما برای حمل و نقل مخصوصا اموال یا اشخاص دربست کرایه کردن به انگلیسی 
Gramگرم به انگلیسی 
Inland customsگمرک داخلی به انگلیسی 
Coastal customsگمرک سر حدی دریایی به انگلیسی 
Frontier customsگمرک مرزی به انگلیسی 
Boarder customsگمرکات مرزی به انگلیسی 
Capacityگنجایش-ظرفیت به انگلیسی 
Certificateگواهی به انگلیسی 
Inspection certificateگواهی بازرسی به انگلیسی 
Certificate of inspectionگواهی بازرسی  به انگلیسی 
Certificate of healthگواهی بهداشت به انگلیسی 
Certificate of analysisگواهی تجزیه و تحلیل به انگلیسی 
Certificate of receiptگواهی رسید به انگلیسی 
Certifythe correction of the contentsگواهی صحت محتویات به انگلیسی 
Quarantine certificateگواهی قرنطنیه به انگلیسی 
Certifyگواهی کردن به انگلیسی 
Attest the signatureگواهی کردن امضا به انگلیسی 
Certificate of originگواهی مبدا-تصدیق مبدا-سند مبدا به انگلیسی 
Exporter licenceگواهی نامه صادر کننده به انگلیسی 
Weigh certificateگواهی وزن به انگلیسی 
Attestationگواهی(گواهی امضا) به انگلیسی 
Insurance certificateگواهینامه بیمه به انگلیسی 
Intermediate consigneeگیرنده واسطه(خریدار واسطه) به انگلیسی 
Actual consigneeگیرنده واقعی به انگلیسی 
Payeeگیرنده وجه به انگلیسی 
Abrogateلغو کردن-فسخ کردن به انگلیسی 
Abolish the tariff wallsلغو موانع گمرکی به انگلیسی 
Abolish lawلغو یک قانون  به انگلیسی 
Anchoringلنگر انداختن یا لنگر بستن به انگلیسی 
Anchorلنگر- لنگر کشتی به انگلیسی 
Anchorageلنگرگاه-لنگرانداری به انگلیسی 
Accessoriesلوازم اضافی به انگلیسی 
Spare partsلوازم یدکی به انگلیسی 
Basic of customs dutyماخذ حقوق گمرکی به انگلیسی 
Ownerمالک – صاحب به انگلیسی 
Ownershipمالکیت به انگلیسی 
Trip = trade related intellectual propertyمالکیت معنوی در تجارت به انگلیسی 
Added value taxمالیات بر ارزش افزوده به انگلیسی 
Prohibitive taxمالیات گزافی که صدور یا ورود کالا را غیر ممکن سازد به انگلیسی 
Officerمامور – افسر – عضو هیات رئیسه به انگلیسی 
Pay masterمامور پرداخت به انگلیسی 
Account balanceمانده حساب به انگلیسی 
Freight manifestمانیفست کرایه و بار کشتی به انگلیسی 
Originمبدا به انگلیسی 
Amountمبلغ به انگلیسی 
Abandoned  متروکه به انگلیسی 
Abandonmentمتروکه دانستن به انگلیسی 
Account executiveمتصدی امور مشتریان به انگلیسی 
In charge of verification sectionمتصدی قسمت بازبینی به انگلیسی 
Accreditationمجوز رسمی به انگلیسی 
Contents of the caseمحتویات صندوق به انگلیسی 
Limited (LTD)محدود – منحصر به انگلیسی 
Place of deliveryمحل تحویل به انگلیسی 
Place of receiptمحل دریافت – محل رسید به انگلیسی 
Place and date of issueمحل و تاریخ صدور به انگلیسی 
Localمحلی به انگلیسی 
Cargoمحمولات(کشتی یا هواپیما) به انگلیسی 
Consignmentمحموله به انگلیسی 
Shipmentمحموله – کالای حمل شده با کشتی به انگلیسی 
Ship shipmentمحموله کشتی به انگلیسی 
Freight chargeمخارج حمل به انگلیسی 
Managerمدیر به انگلیسی 
Administratorمدیر-مسئول به انگلیسی 
Customs frontierمرز گمرکی به انگلیسی 
Package pay (package car)مزد بسته بندی و مزد عدل بندی به انگلیسی 
Absolute advantageمزیت مطلق به انگلیسی 
Passengerمسافر به انگلیسی 
Sea-laneمسیر دریایی به انگلیسی 
Specification of goodsمشخصات کالا به انگلیسی 
Customs specificationمشخصات گمرکی به انگلیسی 
dutyableمشمول پرداخت حقوق گمرکی به انگلیسی 
Liable to pay dutyمشمول پرداخت حقوق گمرکی به انگلیسی 
Applicable to customs duties and taxesمشمول حقوق و عوارض گمرکی به انگلیسی 
Accord and satisfactionمصالحه ورضایت  به انگلیسی 
Free of taxمعاف از مالیات به انگلیسی 
Exemptionمعافیت به انگلیسی 
franchiseمعافیت از جبران خسارت به انگلیسی 
Validمعتبر به انگلیسی 
Authorityمقام- صاحب اختیار به انگلیسی 
Quantityمقدار به انگلیسی 
Customs regulationمقررات گمرکی به انگلیسی 
Destinationمقصد به انگلیسی 
Final destinationمقصد نهایی به انگلیسی 
Zoneمنطقه به انگلیسی 
Zone freeمنطقه آزاد تجاری – بندر آزاد به انگلیسی 
Customs maritime zoneمنطقه دریایی گمرکی به انگلیسی 
Customs surveillance zoneمنطقه نظارت گمرکی به انگلیسی 
Metal sealمهر فلزی به انگلیسی 
Customs sealsمهر گمرکی به انگلیسی 
Sealمهر و موم به انگلیسی 
Action lagمهلت اجرا به انگلیسی 
Validity of the L/Cمهلت اعتبارنامه به انگلیسی 
Raw materialمواد خام به انگلیسی 
Agreement on pre-shipment inspectionموافق نامه بازرسی پیش از حملل به انگلیسی 
Tarrif barrierموانع تعرفه ای به انگلیسی 
Accepting houseموسسه قبولی نویسی به انگلیسی 
Establishmentموسسه-تاسیس به انگلیسی 
Corporationموسسه-موسسه دارای شخصست حقوقی به انگلیسی 
Caseموضوع-صندوق-پرونده به انگلیسی 
Credit amountمیزان اعتبار به انگلیسی 
Airmail- Air letterنامه هوایی به انگلیسی 
The merchant marineناوگان بازرگانی به انگلیسی 
Grossناویژه-غیرخالص به انگلیسی 
Exchange rateنرخ ارز-نرخ مبادله به انگلیسی 
Bank rateنرخ بانکی به انگلیسی 
Export rateنرخ صادرات به انگلیسی 
Rateنرخ- میزان- ارزیابی کردن به انگلیسی 
Landmarkنشان مرزی – راهنما به انگلیسی 
Customs controlنظارت گمرکی به انگلیسی 
Quoteنقل کردن – بیان کردن به انگلیسی 
The customs co-operation council nomenclatureنمانکلاتور شورای همکاریهای گمرکی به انگلیسی 
Agencyنمایندگی به انگلیسی 
Accredited agentنمایندگی مجاز به انگلیسی 
Forwarding agentsنمایندگی های حمل و نقل کالا به انگلیسی 
Agentنماینده به انگلیسی 
Commercial agentنماینده بازرگانی به انگلیسی 
Insurance agentنماینده بیمه به انگلیسی 
Customs agencyنماینده گمرکی به انگلیسی 
Accredit agentنماینده مجاز به انگلیسی 
Acceptance samplingنمونه برداری از کالا برای تایید کیفیت و تصمیم در مورد قبول یا رد آن  به انگلیسی 
Commercial samplesنمونه های تجاری به انگلیسی 
Nature of the goodsنوع جنس(جنسیت و حالت کالا) به انگلیسی 
Kind of the commodity/kind of the goodsنوع کالا به انگلیسی 
Requirementنیاز به انگلیسی 
Navalوابسته به کشتی به انگلیسی 
Unitواحد به انگلیسی 
Importationواردات به انگلیسی 
Imports and exportsواردات و صادرات به انگلیسی 
Actual importواردات واقعی به انگلیسی 
Settlementواریز اسناد(تسویه حساب بانک) به انگلیسی 
Intermediateواسطه به انگلیسی 
Advance deposit requirement for import registrationودیعه ثبت سفارش واردات به انگلیسی 
Absolute insolvencyورشکستگی به انگلیسی 
Land fallورود به خشکی به انگلیسی 
Landingورود به خشکی – به زمین نشستن هواپیما به انگلیسی 
Boarding and search of shipsورود به کشتی و بازرسی آن به انگلیسی 
Boarding and search of aircraftورود به هواپیما و بازرسی آن به انگلیسی 
Entry for warehouseورودیه انباری-قبض انبار به انگلیسی 
Entry for free goodsورودیه برای کالاهای آزاد به انگلیسی 
Ministry of economyوزارات اقتصاد به انگلیسی 
Weightوزن – سنگینی – وزنه به انگلیسی 
Gross weightوزن با ظرف به انگلیسی 
Net weightوزن خالص به انگلیسی 
Weighableوزن کردنی به انگلیسی 
Weigherوزن کننده به انگلیسی 
Shipping weightوزن محموله کشتی به انگلیسی 
Means of transportationوسیله حمل و نقل به انگلیسی 
Collect customs dutyوصول حقوق گمرکی به انگلیسی 
Force majeureوضعیت اضطراری-عامل قهری به انگلیسی 
Power of attorneyوکالت نامه به انگلیسی 
Attorneyوکیل به انگلیسی 
Ships arrival declarationهر نوع اظهار نامه ای که باید هنگام ورود کشتی باید به مقامات گمرکی تسلیم شود به انگلیسی 
Chargeهزینه به انگلیسی 
Expenditureهزینه به انگلیسی 
Warehousing chargesهزینه انبار داری به انگلیسی 
Warehousing feesهزینه انبارداری به انگلیسی 
Postageهزینه پست به انگلیسی 
Inland freightهزینه حمل داخلی به انگلیسی 
freightهزینه حمل کالا با کشتی یا کامیون و غیره  به انگلیسی 
Sales chargesهزینه فروش به انگلیسی 
Acceptance commissionهزینه قبولی نویسی به انگلیسی 
Demurrageهزینه معطلی کشتی به انگلیسی 
Extra chargesهزینه های اضافی به انگلیسی 
Abnormal costsهزینه های غیر عادی به انگلیسی 
Cost and freightهزینه و باربری به انگلیسی 
Board of directorsهیات مدیره به انگلیسی 
Advice noteیاداشت(یاداشتی که بازرگانی پس از ارسال کالا برای خرید به منظور شرح میزان کالا و شماره کامیون و یا شماره بارنامه میفرستد) به انگلیسی 
Paragraphیک قسمت ار ماده یا تبصره به انگلیسی 
4.9/5 - (40 امتیاز)