تغییر و تحول در بزرگترین گمرک ایران:

ناظر گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهیدرجایی تغییر کرد

دکتر مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران در حکمی علیرضا دشتانی را به سمت ناظر گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهیدرجایی بندرعباس منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه به نقل از گمرک ایران، دشتانی پیش از این مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران بود و قبل از آن عهده‌دار سمت‌هایی ازجمله مدیرکل گمرک لطف‌آباد، مدیر گمرک پیام، معاون اداره کل گمرک سرخس و بازرس ویژه ستاد مرکزی گمرک ایران بوده است.

بنابراین گزارش، الکترونیکی شدن رویه ترانزیت در دو سال گذشته و اجرای طرح مانیتورینگ الکترونیکی محموله های ترانزیتی در روزهای اخیر ازجمله پروژه‌هایی است که علیرضا دشتانی در عملیاتی شدن آنها نقش مؤثر داشته است.