چينيها در ساعات آغازين روزدوشنبه  سال جديدشان را جشن ميگيرند. اين سال طبق تقويم سنتي چيني سال ميمون است؛ سالي پر جنب و جوش که وعده رسيدن به «ثروت» و ممکن بودن همهچيز را ميدهد. 
سال ميمون سالي سراسر پرجنب و جوش خواهد بود؛ سالي که در آن هر چيزي ممکن است و هيچچيز را نميتوان پيشبيني کرد. سال جديد چيني البته امسال با عنصر آتش نيز پيوند خورده است؛ براي همين ميتوان پيشبيني کرد که يک ميمون آتشين به طور قطع با خود جنب و جوشي بيش از حد معمول همراه خواهد آورد.
بيشتر خانوادههاي چيني به همين دليل تحويل سال را با سر و صداي بيشتري جشن خواهند گرفت. به ويژه اينکه سال گذشته سال گوسفند بود که نماد عدم تحرک و خستهکننده بودن به شمار ميرود. براي همين آمدن سال پر جنب و جوش ميمون بعد از چنين سالي خيلي از چينيهايي را که عاشق تحرک و تحول هستند، شادمان کرده است. طالعبيني چيني که حول حيوانات ميگردد، يکي از معدود رسوم کهن به جا ماندهاي است که توانسته از دستدرازي کمونيستها به سنن و آداب چندين هزار ساله چين جان سالم به در ببرد. بر خلاف ديگر باورهاي سنتي، رهبري کمونيست چين هم با طالعبيني ميانه خوبي دارد. در سال 1967 زماني که مائو، بنيانگذار جمهوري خلق چين درگذشت، اين واقعه رسما با سال اژدها که طالع آن سال بود، پيوند خورد.
 طبق طالعبيني چيني، در سال اژدها رخدادهاي بزرگ و غالبا دهشتناک به وقوع ميپيوندند. هر چند سال ميمون پرتحرک و پر فراز و نشيب خواهد بود، اما نتيجه اين جنب و جوشها غالبا مثبت از آب درميآيد. يکي از خوشبينيها در اين رابطه نيز در زمينه اقتصاد است. مشاوران اقتصادي اميد دارند که سال ميمون کسب و کار را رونق دهد.

  مجموعه سپاهان همراه نیز به نوبه خود این سال میمون را به تمام چینی ها تبریک میگوید و آرزوی سالی پر از موفقیت و پیشرفت را برای همکاران چینی خود دارد.