به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه به نقل از نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ، ایران می‌تواند از سه پتانسیل چین برای تامین مالی زیرساخت‌ها یعنی منابع «بانک توسعه زیرساخت آسیا»، «صندوق جاده ابریشم» و «صندوق کنفرانس شانگهای» بهره گرفته و در همه آنها ذی نفع باشد. حریری با اشاره به رقم خوردن فضای باز سیاسی و اقتصادی افزود :چهار بانک بزرگ چین درحال توسعه روابط خود با ایران هستند و بانک ICBC تقاضای ایجاد شعبه در ایران را کرده که می‌تواند تحولی در نظام بانک کشور ایجاد کند.