حضور سپاهان همراه در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریتی (HSE )

به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه،شرکت سپاهان همراه به عنوان یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات امنیتی در زمینه خریدخارجی، حمل و ترخیص انواع تجهیزات امنیتی با حضور در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریتی (HSE) و تشکیل غرفه ای در حاشیه این همایش به وسیله کارشناسان بازرگانی خود به معرفی خدمات تخصصی این مجموعه به شرکت کنندگان در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریتی (HSE) پرداخت.

به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه، نقش کليدی ايمني در صنعت به عنوان عاملي براي مصون نگاه داشتن انسانها، سرمايه و محيط پيرامون از آسيب و نيز تأمين منافع اقتصادي صنعت با جلوگيري از قطع توليد در اثر حوادث، بر هيچ صاحب نظري پوشيده نيست. در کشور ما نيز با توجه به رشد روزافزون فعاليت هاي صنعتي و با توجه به گستردگي طيف صنايع فعال در کشور از منظرهاي گوناگون مي توان به مقوله ايمني در صنعت پرداخت. با توجه به سرمايه گذاري هاي هنگفت در اين زمينه و از آنجا که در هيچ مقطعي از عمر صنعتي كشورمان تا به امروز، اين تعداد پروژه‌هاي فعال همزمان در حال ساخت و اجرا نبوده است، توجه به ايمني و برقراري نظام مدیریت HSE از اولویت بالایی برخوردار است.

شرکت سپاهان همراه نیز به عنوان یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات امنیتی در زمینه خریدخارجی، حمل و ترخیص انواع تجهیزات امنیتی با حضور در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریتی (HSE) و تشکیل غرفه ای در حاشیه این همایش به وسیله کارشناسان بازرگانی خود به معرفی خدمات تخصصی این مجموعه به شرکت کنندگان در این همایش پرداخت.