تأکید دفتر صادرات گمرک بر ضرورت انجام مکانیزه تشریفات صدور کالا

عبدالرضا غلامی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای نکاتی را درخصوص فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات صادرات کالا به گمرکات اجرایی یادآوری کرد و خواستار رعایت دقیق آنها شد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 51204 مورخ 22/3/95 این دفتر با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 47112/95/1 مورخ 16/3/95 ریاست کل محترم، به منظور دسترسی به گمرک دیجیتال و راه‌اندازی و توسعه سامانه یکپارچه الکترونیکی گمرکی و استقرار کامل پنجره واحد تجارت فرامرزی، دستور فرمایید ضمن اجرای مفاد بخشنامه شماره 9024/95 مورخ 23/1/95 نسبت به پذیرش کلیه فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات صادرات کالا و ترخیص آن به‌صورت مکانیزه و نیز اخذ اسناد مرتبط به نحو الکترونیکی و درخصوص حذف فیزیکی اسناد به قید فوریت اقدام نمایند. همچنین لازم به ذکر است دقت شود تا اسناد لازم جهت انجام تشریفات گمرکی (مذکور در ماده 58 آ.ا.ق.ا.گ) در سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی به درستی اسکن و منضم به اظهارنامه الکترونیکی شده و هرگونه ظهرنویسی یادداشت‌های مرتبط به‌صورت سیستمی در اظهارنامه‌های الکترونیکی ثبت گردد به نحوی که در سامانه جامع امور گمرکی قابل رویت باشد.